Mobil: 23207586
FORENINGENS VEDTÆGTER

Vedtægter for vinterbadere ved Klinten og DBS.

§ 1

 

Klubbens navn er: KLINTEVIKINGERNE

Klubben blev stiftet: 24.september 2010

Klubben er hjemmehørende henholdsvis på Klinten og i Det Blå Støttepunkt ved Havnebadet i Faaborg. § 2

Formål:

Klubbens formål er gennem udendørs badning hele året, herunder primært fra oktober til april, at opnå sundhed og velvære, samt socialt samvær og kammeratskab blandt medlemmerne.

§ 3

Aktiviteter:

Evt. datoer/tidspunkter til fælles badning, indtagelse af en bitter/kaffe e.l. aftales løbende.

Dog bliver der hvert år fast afholdt en julekomsammen og en sommerkaffekomsammen.

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt i slutningen af januar måned.

 

 § 4

Bestyrelse:

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 3 er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år. De fratrædende kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 Der vælges også en suppleant og en revisor, som vælges for et år ad gangen.

Bestyrelse vælges på generalforsamlingen i januar måned. Indkaldelse hertil skal ske mindst 14 dage før mødet skal afholdes. Alle afgørelser sker ved stemmeflerhed.

 

§ 5

 

Procedure ved ordinær generalforsamling:

Dagsorden for generalforsamling i badeklubben:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.

6. Behandling af forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Eventuelt

§ 6

 

Kontingent:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen i januar og gælder for et år ad gangen. Desuden bliver der fastsat pris på benyttelse af henholdsvis Klintens og DBS`s faciliteter.

Klubbens kasserer og formand fører klubbens regnskab.

§ 7

Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 8

Kriterier for optagelse/udmelding i/af klubben:

Optagelse/udmelding sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. For at blive medlem af Klintevikingerne skal man være bosat, være i besiddelse af flexbolig, sommerhus eller have anden relevant tilknytning til til Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette gælder dog kun fremadrettet fra 28.1.2022. Medlemskabet er personligt, og enhver kan optages, som er fyldt 18 år. Man er gyldigt medlem, når kontingentet er betalt, og man har nu stemmeret på generalforsamlingen.

§ 9

Vedtægtsændringer eller opløsning af klubben:

Ændring af vedtægterne eller klubbens opløsning kan ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved opløsning af klubben bestemmes det på generalforsamlingen, hvilket almennyttigt formål foreningens overskydende midler skal gå til.

Fremtidsplaner:

Klubben vil forsøge at udbrede kendskabet til klubbens eksistens, og derved få flere mennesker til at dyrke den livsstil, som giver sundhed og velvære. Desuden vil vi arbejde på at få et godt socialt samvær medlemmerne imellem.

____________________________________________________________________