Mobil: 23207586
DAGSORDENER, REGNSKABER, BERETNINGER OG REFERATER

 

Referat fra ordinær generalforsamling for

KLINTEVIKINGERNE

Lørdag den 3.2.2024 i DBS kl. 9.30-11

Tilstede: Dan Esbjerg, Susanne Blond, Ida Marie Andersen, Poul Erik Petersen, Hans Fusager, Flemming Berg, Hanne Berg, Kate Rafn og Lene Sørensen.

 1. Valg af dirigent: Hanne Berg blev valgt

 2. Formandens beretning: Sauanatiderne var beskåret, problemer med dør og låsesystemet, stormflod. Kommunen nedsatte kontingentet fra 500 kr. til 400 kr. på den baggrund. Saunatiderne blev forlænget sidst på året. Beretningen blev godkendt.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2023: Årets resultat blev på 7937,19 kr. men kun fordi vi fik afslag i kontingentet til kommunen. Regnskabet blev godkendt.

 4. Indkomne forslag: Kontingentpris på medlemmer mellem 18 og 25 år. Kontingentprisen blev sat til 150 kr. i alt. (100 kr. til Klintevikingerne + 50 kr. til rengøring m.m. til DBS) Godkendt.

 5. Fremlæggelse af budget 2024: Budgettet skal laves om, da vi mangler priser på nye armbånd. Men vi skal nok regne med et årsresultat på minus, da vi i år ikke har taget højde for kommunens forhøjede pris pr. medlem.

Fastlæggelse af kontingent 2025: Kontingentet pr. medlem bliver nu 650 kr. (100 kr. til Klintevikingerne, 500 kr. til Kommunen og 50 kr. til rengøring m.m i DBS) Godkendt.

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Flemming Berg, Kurt Rud Larsen og Kate Rafn (På valg i 2026) Alle tre blev genvalgt. Lene Sørensen og Hans Fusager (På valg i 2025)

 2. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: Ida Marie Andersen blev valgt til suppleant. (På valg i 2026) Poul Erik Petersen (På valg i 2025)

 3. Valg af en revisor. På valg er Bent Bylov: Genvalgt

 4. Eventuelt: Hanne Berg og Kate Rafn tilbød at deltage i en arbejdsgruppe, som husrådet nedsætter, omkring forslag til en udvidelse af faciliteterne ved DBS i forbindelse med fejringen af Havnebadets 10 års jubilæum. Husk at vælge referen

 

 

Generalforsamling 3.2.2024

Beretning 2023:

A: Årets gang.

År 2023 var stadig præget af energikrisen, idet saunaens åbningstider forblev begrænset til 56 timer om ugen, og desuden var saunaen sommerlukket i perioden 18.6. til 1.9.

Desuden havde vi sidst i august måned problemer med døren ind til DBS, som ikke kunne åbnes, og det var meget besværligt at lokalisere fejlen. Den blev først klar igen hen i september måned. Heldigvis var de to ”beboere”, Morten og Debbie der til at låse op om morgenen, og vejret var så godt at af- og påklædning sagtens kunne foregå udendørs. Det blev ved den lejlighed konstateret at låsesystemet, som kommunen har benyttet sig af de sidste 9 år er blevet forældet og skal udskiftes. Det gav problemer, når vi skulle oprette nye medlemmer.

Den 20. oktober havde vi jo stormflod, så saunaen stod i vand op til øverste bænk. Heldigvis havde Morten og Debbie sørget for at få saunaovnen ud, inden vandet kom. Så atter en gang måtte vi undvære saunaen. Den blev som bekendt færdigrenoveret ret hurtigt.

Sidst på året blev åbningstiden i saunaen hævet med mange timer, så den om hverdagene er åben både om morgenen og om eftermiddagen. Lørdag og søndag er den åben hele dagen fra 6.15 til 20.

B: Medlemsantal i år 2023.

Medlemstallet fik et dyk nedad i starten af 2023, da saunatiderne ikke helt passede alle. Men vi endte med 100 DBS medlemmer og 20 medlemmer på Klinten, hvoraf 10 er medlemmer af Klintens faciliteter og resten er uden faciliteter. Enkelte er også medlemmer af DBS.

C: Nyt om klubben

Der er ikke så meget nyt at sige om klubben. Efter at vi i 2021 på generalforsamlingen fik lavet en vedtægtsændring, som siger at medlemmerne skal være bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune eller have en særlig tilknytning til kommunen såsom har arbejde, sommerhus, fleksbolig eller båd her, kan vi ikke optage dem som medlem, da DBS ikke kan rumme ret mange flere.

D: Hjemmesiden og Facebook

Hjemmesiden bliver opdateret en gang imellem. Jeg er nok ikke så flittig med at lægge billeder på hjemmesiden, som jeg har været før, fordi det er nemmere og hurtigere at lægge billeder/ nyheder på Facebook.

Facebooksiden Klintevikingerne er en lukket gruppe, hvor jeg optager medlemmer af Klintevikingerne, men jeg optager dog også flittige vinterbadere fra nogle af de andre klubber i DBS. Alle medlemmer er velkomne til lægge billeder ind og skrive lidt om deres oplevelser som vinterbader. En god idé er også, at man kan skrive, hvis saunaen ikke virker eller lignende, som kan være af interesse for andre medlemmer.

E: Medlemmer uden faciliteter/eller den nye aftale med Klinten:

Vi har som nævnt nogle medlemmer, der bader fra Klinten, og nogle af disse medlemmer har tilsluttet sig den nye aftale med Klinten. De betaler 750 kr. for perioden 1. oktober til 1. maj + et depositum på 250 kr. til en nøgle, som giver adgang til omklædning, sauna og swimmingpool. Desuden har vi nogle medlemmer, der betaler kontingent til Klintevikingerne, men som er kajakmedlemmer og betaler til DBS der igennem. Desuden har vi 4 medlemmer, som er ”passive ” medlemmer. Disse medlemmer betaler 100 kr. til foreningen, og de kan derfor deltage i klubbens arrangementer.

F: DBS og SAUNA:

Lokalerne i DBS er som I ved ikke ret store til det efterhånden høje medlemstal, så vi må så vidt mulig tilpasse os. Vi har stadig rengøringsparret, Penza og Rose fra Burma, som gør et stort arbejde med at holde lokalerne rene og pæne. De får nu 950 kr. pr. måned for arbejdet, fordi de har sagt ja til at vaske/pudse vinduer ude og inde i DBS. Betaling for rengøring og materialerne hertil og diverse andre ting opgøres ved årsskiftet og beløbet deles ud på de 4 klubber i samme forhold til medlemsantallene.

Det er Leo Øster, der står for indkøbene, da han har mulighed for at indkøbe materialer lidt billigere.

Desuden gør kommunen rent i omklædningsrum, toilet og sauna en gang om ugen, dog to gange i sommersæsonen.

Saunaen: Saunaen er meget velbesøgt og især her sidst på sæsonen, men heldigvis blev åbningstiderne udvidet meget lige før jul, så der forhåbentlig ikke bliver så meget trængsel.

Husrådet har udarbejdet et ”Velkomstbrev” til nye medlemmer. Det bliver udsendt til alle nye medlemmer i de 4 klubber, som holder til i DBS. Da det er første gang, at retningslinjerne er blevet sat ned på tryk, blev velkomstbrevet også udsendt til alle ”gamle ” medlemmer.

G: Arrangementer

Start på vinterbadesæson arrangement blev afholdt på Frk. Jensen og julebrunch arrangementet blev i år afholdt på Det nye Heimdal.

Generalforsamlingen i 2023 blev afholdt i DBS

Referat fra generalforsamling 4.2.2023

Til stede: Flemming Berg, Kurt Rud Larsen, Poul Erik Petersen, Inge Damgård, Rie Pedersen,  Hans Fusager, Kate Rafn, Hanne Berg, Carsten Hunderup, Aage Andersen, Hanne Krogh Jensen og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Hanne Berg

2. Årsberetning: Se denne. Der blev bl.a. nævnt de nye nedlukninger af saunaen på grund af energikrisen. Status på medlemstal i DBS og ved Klinten. Der optages kun medlemmer bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune, eller hvis man har tilknytning til kommunen arbejdsmæssigt, eller har sommerhus/flexbolig eller lign. Facebooksiden og hjemmesiden blev omtalt. Den nye ordning med Klinten. Man bør overholde de regler, som der bliver skiltet med. Tage sine våde håndklæder og badesko med hjem, Tale dæmpet i saunaen og sørge for at døren holdes lukket mest muligt. (Årsberetning blev godkendt.)

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og status: Se disse. Der blev betalt for 88 fuldtidsmedlemmer i DBS til kommunen. Der er et overskud på godt 5.000 kr.(Regnskabet blev godkendt)

4. Indkomne forslag: a. Opsætning af håndtag på saunaens endevæg. Ønsket er for anden gang videresendt til kommunen, som har lovet at opsætte. b. Ønske om at få en ny ovn, der kan bruges til gus ved næste udskiftning af ovn. Kommunen orienteres om dette. CH gjorde opmærksom på at nogle medlemmer ikke altid gebærder sig fornuftigt i saunaen og efterlyser en bedre kultur indbyrdes.

Det blev vedtaget at bestyrelsen laver en introduktionsskrivelse til nye medlemmer og at husrådet også bliver involveret, så alle medlemmer i DBS orienteres.

5. Budgettet som opererer med et medlemstal på 100 i DBS og 120 medlemmer i alt, inkluderet medlemmer uden faciliteter og medlemmer, som benytter Klinten. (Budgettet blev godkendt) og Kontingent for 2024 blev fastlagt til 600 kr., da der stadig er et rimeligt overskud. Skal muligvis ændres på næste generalforsamling.

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Lene Sørensen og Hans Fusager blev genvalgt.

7. Valg af en suppleant: Poul Erik Petersen blev genvalgt

8. Valg af revisor: Bent Bylov blev genvalgt.

9. Evt. Intet

Generalforsamling 4.2..2023

 

Beretning 2022:

 A: Årets gang.

År 2022 var året, hvor vi kunne havde fået rigtig god gavn af den nyrenoverede sauna. Dog var der stadig lidt restriktioner i årets to første måneder, hvor der stadig var forsamlingsforbud på over ti personer p.g.a. faren for corona smitte. Men fra marts og hen over sommeren blev den flittigt benyttet, lige indtil energikrisen ramte os. I årets sidste måneder måtte vi dog atter indskrænke, da kommunen p.g.a. de forhøjede energi priser valgte kun at holde den åben i 4 timer om dagen.

B: Medlemsantal i år 2022.

Som nævnt sluttede sidste år med et medlemstal på i alt 92 medlemmer og i 2022 kom vi op på 120 medlemmer i alt, med 104 DBS medlemmer og 19 medlemmer på Klinten, hvoraf 10 er medlemmer af Klintens faciliteter. 3 er medlemmer både i DBS og på Klinten.

C: Nyt om klubben

Klubben vokser som I kan se af tallene støt og roligt, og er nu oppe på 120 medlemmer i alt. Vi har medlemmer både her fra byen, fra de omkringliggende landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune.  Et par enkelte kommer uden for kommunen såsom Odense, Hårby og Vester Skerninge.

På generalforsamlingen sidste år fik vi lavet en vedtægtsændring, som siger at medlemmerne skal være bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune eller have en særlig tilknytning til kommunen. Vi har haft en del forespørgsler fra personer bosiddende i Odense området, men de kan kun blive medlem, hvis de har feriebolig eller arbejder i kommunen.

 D: Hjemmesiden og Facebook

Hjemmesiden bliver opdateret en gang imellem. Jeg er nok ikke så flittig med at lægge billeder på hjemmesiden, som jeg har været før, fordi det er nemmere og hurtigere at lægge billeder/ nyheder på Facebook.

Facebooksiden Klintevikingerne er en lukket gruppe, hvor jeg optager medlemmer af Klintevikingerne, men jeg optager dog også flittige vinterbadere fra nogle af de andre klubber i DBS. Alle medlemmer er velkomne til lægge billeder ind og skrive lidt om deres oplevelser som vinterbader. En god idè er også, at man kan skrive, hvis saunaen ikke virker eller lignende, som kan være af interesse for andre medlemmer.

E: Medlemmer uden faciliteter/eller den nye aftale med Klinten:

Vi har som nævnt nogle medlemmer, der bader fra Klinten, og nogle af disse medlemmer har tilsluttet sig den nye aftale med Klinten. Desuden har vi nogle medlemmer, der betaler kontingent til Klintevikingerne, men som er kajakmedlemmer og betaler til DBS der igennem. Disse medlemmer betaler 100 kr. til foreningen.

 F: DBS og SAUNA:

Lokalerne i DBS er som I ved ikke ret store til det efterhånden høje medlemstal, så vi må så vidt mulig tilpasse sig. Vi har stadig rengøringsparret, Penza og Rose fra Burma, som gør et stort arbejde med at holde lokalerne rene og pæne. De får nu 950 kr. pr. måned for arbejdet, fordi de har sagt ja til at vaske/pudse vinduer ude og inde i DBS. Betaling for rengøring og materialerne hertil og diverse andre ting opgøres ved årsskiftet og beløbet deles ud på de 4 klubber i samme forhold til medlemsantallene.

Det er Leo Øster, der står for indkøbene, da han har mulighed for at indkøbe materialer lidt billigere.

 Desuden gør kommunen rent i omklædningsrum, toilet og sauna en gang om ugen.

Saunaen: Saunaen er meget velbesøgt og især her sidst på året, hvor den kun har været åben i 4 timer om dagen.

 Vi vil bede jer om at følge de regler, som er opsat dernede. Når vi nu er så mange medlemmer kræves det jo, at vi alle sammen bidrager med at holde orden og overholde de få regler, som husrådet har opstillet for at benytte saunaen og DBS.

Et problem har været, at nogle hænger et håndklæde over føleren til saunaen for at få temperaturen op, hvilket resulterer i at relæet går og der skal tilkaldes en person til ny opstart. Desuden er mange brugere kede af, at der ofte er højlydt tale i saunaen, og jeg vil henstille til at man begrænser sine samtaler.

I DBS skal de våde badesko tages med hjem til tørring, da de hurtigt kommer til at lugte. Der må ikke efterlades badetøj/håndklæder/badekåber i omklædningsrummene og i garderoben. De vil blive fjernet og lagt i glemmekassen/posen. Man skal tørre op efter sig og fjerne evt. hår fra ristene

I køkkenet skal man sætte sine brugte kopper og glas i opvaskemaskinen, og hvis den bliver fyldt op, sæt den i gang, og læg skiltet med oplysning om, at det er vasket, så den nu kan tømmes, og atter er klar til påfyldning.

 Infoskærmen: giver som I vel alle ved oplysninger omkring mange ting vedrørende havnebadet, bl.a. om der skulle være fare for forurening. I så fald bliver Det Blå Flag taget ned, og infotavlen lyser med et rød advarselssignal.

 G: Arrangementer

Star på vinterbadesæson- og Julebruncharrangement blev i år afholdt på Cafè Vesterport. Der var godt 20 tilmeldte per gang.

Generalforsamlingen i 2022 blev afholdt i DBS   

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for

KLINTEVIKINGERNE

Lørdag den 4.2.2023 i DBS kl. 9.30-11

I indbydes hermed til generalforsamling i vinterbadeklubben. Vi mødes klokken 9.30 til kaffe, rundstykker og en dram, hvorefter generalforsamlingen går i gang kl. 10.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning + godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2022+ godkendelse. (Se bilag 1)
 4. Indkomne forslag:
 5. Fremlæggelse af budget 2023. (Bilag 2) og Fastlæggelse af kontingent 2024
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er:                                                                                                                                                          Lene Sørensen og Hans Fusager (Begge har ikke noget imod genvalg) (På valg i 2025)                                                                                  Flemming Berg, Kurt Rud Larsen og Kate Rafn (På valg i 2024)
 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: På valg er: Poul Erik Pedersen (2025)                                      Hanne Krogh Jensen (På valg i 2024)                                                                        
 8. Valg af en revisor. På valg er Bent Bylov

Evt. forslag til dagsordenen og tilmelding skal ske til mail@klintevikingerne.dk senest lørdag den 28.1.2023                                              

Med venlig hilsen

Kate, Hans, Kurt, Flemming og Lene

Referat fra generalforsamlingen den 29.1.2022

Til stede: Doris Christensen, Flemming Berg, Kurt Rud Larsen, Poul Erik Petersen, Inge Damgård, Bent Bylov, Rie Pedersen, Jørgen Platz, Ruth Beck, Catharina Thürmer, Hans Fusager, Kate Rafn, Jette Møller og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Kurt

2. Årsberetning: Se denne. Der blev bl.a. nævnt coronanedlukninger og efterfølgende restriktioner. Badetrappen som forsvandt ved nytårstide og en ny først kom op omkring 1.7. Renoveringen af saunaen og etableringen af tre nye omklædningsrum. Medlemstallet som dykkede i starten af året, men steg igen sidst på året, da renoveringen af saunaen blev færdig og restriktionerne forsvandt. Ny aftale med Klinten om brug af deres faciliteter. (Årsberetning blev godkendt.)

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og status: Se disse

Det blev nævnt, at der kom mange nye medlemmer sidst på året, som så fik lov at betale månedsvis. Det blev påpeget, at der blev indkøbt en del pga. coronaen: Spritdepencer, håndsprit, papirhåndklæder, og desuden blev der indkøbt flere køkkenting, da Kajakklubben holder en del arrangementer. Der er indkøbt et nyt logoskilt, da det gamle var falmet. Regnskabet omkring DBS gav et større overskud i år, da kommunen gav 1/3 nedsætning af kontingent for helårsbaderne, og desuden fik vi lokale- og medlemstilskud. (Regnskabet blev godkendt)

4. Indkomne forslag: a. Opsætning af håndtag på saunaens endevægge. For at gøre det nemmere at komme op på øverste bænk. Kommunen har lovet at få det gjort.

b.  Opsætning af skilt ved saunaen med oplysning om sms indlogning. Kommunen har bestilt et skilt. c. Ønske om bedre belysning ved trappen: Inden mødet er kommunen kontaktet, og de ønsker at få forslag til, hvordan det kan etableres. Det vides dog endnu ikke, om der er penge til det i anlægskronerne i 2022. Ønsket tages op på kommende Husrådsmøde med kommunen. d. Ønske om at få en ny ovn, der kan bruges til gus ved næste udskiftning af ovn. Kommunen orienteres om dette.

5. Budgettet som opererer med et medlemstal på 80 i DBS og 100 medlemmer i alt, inkluderet medlemmer uden faciliteter og medlemmer, som benytter Klinten. (Budgettet blev godkendt) og Kontingent for 2023 blev fastlagt til 600 kr.

6. Forslag til 1. vedtægtsændring: Tilføjelse til § 8 (Se dagsordenen): Forslaget blev vedtaget og gælder fremadrettet fra den 28.1.2022

7. Forslag til 2. vedtægtsændring: I § 4 ændres antal af medlemmer fra 3-5 til 5, og der tilføjes: 2 vælges i ulige år og 3 i lige år.

8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Flemming Berg og Kurt Rud Larsen blev genvalgt og i stedet for Doris Christensen blev Kate Rafn valgt. Valg af nyt medlem i stedet for Ruth Beck blev Hans Fusager valgt.

9. Valg af to suppleanter: Hanne Krogh Jensen blev genvalgt og i stedet for Erik Nørkjær blev Poul Erik Pedersen valgt.

10. Valg af revisor: Bent Bylov blev genvalgt.

 

Generalforsamling 29.1.2022

Beretning 2021:

 A: Årets gang. De seneste to år har jo været præget af corona, med nedlukninger og restriktioner. DBS og saunaen var i flere måneder helt lukket for adgang, og herefter var der strenge regler for, hvor mange der måtte være de pågældende steder. Der kom krav om afspritning og om at bære mundbind.

Vi havde dog held med at få fejret klubbens 10-års jubilæum i september 2020, som blev holdt på Spisehuset, hvor vi fik frokost. Over nytåret blev der igen strengere regler, så generalforsamlingen i 2021 måtte vi desværre aflyse.

Lige inden årsskiftet rev en storm badetrappen løs, så den havnede på havets bund, Der blev bevilliget penge til en ny trappe, men på grund af mange årsager, blev den først færdig og opsat igen midt på sommeren den 30.6. Og ikke nok med, at vi manglede trappen, blev både DBS og saunaen som før nævnt lukket for adgang pga. corona, og der blev først givet tilladelse til brug igen hen i april måned, og så blev der selvfølgelig opstillet strenge regler for brug af lokalerne.

Vi fik dog en god meddelelse fra kommunen om, at de havde planer om at udvide saunaen og etablering af tre nye omklædningsrum. Renoveringen af saunaen startede i august måned og blev færdiggjort midt i oktober, så den stod heldigvis klar til vinterbadesæsonen. Men saunaen er blevet rigtig flot, og den er blevet et tilløbsstykke.

Vi har igen fået en aftale med Klinten om at kunne benytte deres faciliteter i perioden 1. september til 30.4. dog undtagen i efterårs-, jule- og vinterferien. Det er forbeholdt baderne ved Klinten, og der kan højst være tilmeldt 12 stk.

Nyt logoskilt: Det gamle logoskilt var falmet, så vi har investeret i et nyt, som skulle være holdbart. Heldigvis kunne vi benytte den samme person, som lavede det oprindelige, så vi ikke skulle starte helt forfra. Det kostede 1270 kr. Kurt og Flemming monterede det nye skilt.

B: Medlemsantal i år 2021. Bekymringen for corona smitten, den manglende badetrappe, og nedlukningen af DBS og saunaen i starten af året bevirkede forståeligt nok, at medlemmerne var tilbageholdende med at fortsætte medlemskabet, så medlemstallet var sidst på sommeren helt nede på ca. 50 i DBS, men de 10-12 medlemmer, som holdt til på Klinten selvfølgelig stadig holdt stand.

Hen på efteråret, da saunaen blev meldt færdig kom der igen gang i tilmeldingerne, og vi sluttede året med 81 DBS medlemmer og 16 medlemmer, uden faciliteter dvs. at de kun betaler 100 kr.; hvoraf størstedelen bader fra Klinten og resten er medlemmer af Kajakklubben.

C: Nyt om klubben

Klubben vokser som I kan se af tallene støt og roligt, og er nu oppe på over 100 medlemmer i alt. Vi har medlemmer både her fra byen, fra de omkringliggende landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune.  Et par enkelte kommer uden for kommunen såsom Odense, Hårby og Vester Skerninge.

Det sidste har vi haft en snak om i bestyrelsen, da vi med det voksende medlemstal kan være bange for at DBS ikke kan rumme så mange medlemmer, så vi evt. kan blive nødt til at oprette en venteliste.

Derfor har vi, som I nok har set, sat et punkt på dagsordenen, hvor vi påtænker at få lavet en vedtægtsændring, som siger at medlemmerne skal være bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune eller have en særlig tilknytning til kommunen. Mere om det senere.

 D: Hjemmesiden og Facebook

Hjemmesiden bliver opdateret en gang imellem. Jeg er nok ikke så flittig med at lægge billeder på hjemmesiden, som jeg har været før, fordi det er nemmere og hurtigere at lægge billeder på Facebook.

Facebooksiden Klintevikingerne var først en offentlig gruppe, men efter opfordring har jeg ændret den til en lukket gruppe. Her kan medlemmer af Klintevikingerne søge om medlemskab, og alle medlemmer er velkomne til lægge billeder ind og skrive lidt om deres oplevelser som vinterbader.

Der er mange som ønsker at blive medlem, men jeg godkender kun dem, som er medlemmer.

E: Medlemmer uden faciliteter/eller den nye aftale med Klinten:

Vi har som nævnt nogle medlemmer, der bader fra Klinten, og nogle af disse medlemmer har tilsluttet sig den nye aftale med Klinten. Desuden har vi nogle medlemmer, der betaler kontingent til Klintevikingerne, men som er kajakmedlemmer og betaler til DBS der igennem.

 F: DBS og SAUNA:

Lokalerne i DBS fungerer fint, og vi har stadig rengøringsparret, Penza og Rose fra Burma, som gør et stort arbejde med at holde lokalerne rene og pæne. De får 850 kr. pr. måned for arbejdet. Desuden gør kommunen rent i omklædningsrum, toilet og sauna en gang om ugen. Vi er nu 4 klubber der deles om at betale rengøringen, idet Havsvømmerne også er blevet medlem af DBS. Udgifterne deles i forhold til medlemstal.

Selve materialerne til rengøringen og diverse andre ting opgøres ved årsskiftet og beløbet deles ud på de 4 klubber efter samme forhold. Vi har i årets løb haft flere udgifter til indkøb af materialer pga. corona, og desuden er der indkøbt flere rekvisitter til køkkenet, da kajakklubben holder flere sammenkomster for deres medlemmer. Jeg har overladt posten med at indkøbe materialer til Leo Øster fra Kalekoklubben.

Saunaen: har jo virkelig fået et løft, og den tiltrækker også mange nye medlemmer. Der er blevet opsat et par knager til at hænge evt. badekåber, og et medlem har ønsket at få opsat et par håndtag på endevæggene som hjælp til at komme op på øverste sæde. Desuden har vi bedt om at få et skilt sat op ved saunaen, der fortæller udefrakommende brugere, hvordan de kommer ind i saunaen.

 Vi vil bede jer om at følge de regler, som er opsat dernede. Når vi nu er så mange medlemmer kræves det jo, at vi alle sammen bidrager med at holde orden og overholde de få regler, som husrådet har opstillet for at benytte saunaen og DBS.  Man må gerne beholde badesko på i saunaen, men de må ikke tømmes for vand der inde. Man skal sidde på et stort håndklæde, og der må ikke medbringes kaffe, øl og vin, kun vand er tilladt.

I DBS skal de våde badesko tages med hjem til tørring, da de hurtigt kommer til at lugte. Der må ikke efterlades badetøj/håndklæder/badekåber i omklædningsrummene. De vil blive fjernet og lagt i glemmekassen/posen. Man skal tørre op efter sig og fjerne evt. hår fra ristene

I køkkenet skal man sætte sine brugte kopper og glas i opvaskemaskinen, og hvis den bliver fyldt op, sæt den i gang, og læg skiltet med oplysning om, at det er vasket, så den nu kan tømmes, og atter er klar til påfyldning.

 Infoskærmen: giver som I vel alle ved oplysninger omkring mange ting vedrørende havnebadet, bl.a. om der skulle være fare for forurening. I så fald bliver Det Blå Flag taget ned.

 G: Arrangementer

10 års jubilæum: blev som tidligere nævnt afholdt i september 2020 på Spisehuset

Generalforsamlingen i 2021 blev aflyst på grund af forsamlingsrestriktionerne.

Sommerkaffe i anledning af  Det blå Flag blev afholdt i DBS den 12.6.

Julekaffearrangement blev holdt på Soze den 15.12., hvor vi fik deres brunchanretning.

Til arrangementerne har der været omkring 20 deltagere. Dog meldte 5 afbud pga. corona.

 Indbydelser til vinterbadefestivaler:

I årets løb har der ikke været så mange indbydelser til vinterbadefestivaler og lign., som der ellers plejer. Men dem jeg har fået videresender jeg. Desuden plejer jeg at sætte et eksemplar på tavlen i DBS, hvis nogle skulle være interesserede.              

                   

Generalforsamling for KLINTEVIKINGERNE

Lørdag den 29.1.2022 i DBS kl. 9.30-11

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning + godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2021+ godkendelse. (Se bilag 1)
 4. Indkomne forslag:
 5. Fremlæggelse af budget 2022. (Bilag 2) og Fastlæggelse af kontingent 2023
 6. Forslag til 1. vedtægtsændring: Tilføjelse til § 8 ”For at blive medlem af Klintevikingerne skal man være bosat, være i besiddelse af flexbolig, sommerhus eller have anden relevant tilknytning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette gælder dog kun fremadrettet.” 
 7. Forslag til 2. vedtægtsændring: i § 4 ang. valg af bestyrelse. ”3-5 medlemmer skal ændres til 5 medl. 2 vælges i ulige år og 3 vælges i lige år” 
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Flemming Berg, Kurt Rud Larsen og Doris Christensen. (Doris ønsker ikke genvalg) (På valg i 2024)

             Valg af nyt medlem: Lene Sørensen, NY i stedet for Ruth Beck (På valg i 2023)

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: På valg er Hanne Krogh Jensen (På valg i 2024) og en                                                                            Ny for Erik Nørkjær (På valg i 2023)
 2. Valg af en revisor. På valg er Bent Bylov

Evt. forslag til dagsordenen og tilmelding skal ske til mail@klintevikingerne.dk senest mandag den 22.1.2022                                               

Med venlig hilsen

Doris, Kurt, Flemming og Lene

 

Referat fra generalforsamling 1.2.2020

Til stede: Doris Christensen, Inge Riber, Hanne og Flemming Berg, Tove Charlotte og Erik Nørkjær, Carsten Hunderup, Kurt Rud Larsen, Poul Erik Petersen, Inger Damgård, Bent Bylov, Ulla Balslev, Birgit Møller, Margit Dam og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Inge Riber

2. Årsberetning:  Der blev bl.a. nævnt problemerne med højvande først på året, reparation af gulvet i saunaen og skift af silikonebelægninger i baderummene. Skiftet af rengøringspersonale, besøg af Jomsvikingerne, og opsætning af ny saunaovn. Tegning af en forsikring, der dækker for indestående i Sparekassen Fyn. Desuden blev der igen opfordret til at rette sig efter de vejledninger, der er opsat ved sauna om at sidde på et håndklæde og kun medbringe vand som drikkelse og en henstilling til ikke at efterlade våde badesko, håndklæder og badekåber i DBS. (Årsberetning blev godkendt.)

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og status: Se disse

Det blev nævnt, at der kom mange nye medlemmer sidst på året, som så fik lov at betale månedsvis. Der blev påpeget at der blev indkøbt en del nye armbånd i 2019, som nok rækker et godt stykke ind i 2020. På regnskabet er kommet en ny post, nemlig den omtalte forsikring. Regnskabet omkring DBS giver kun et lille overskud, mens det ser bedre ud for det samlede regnskab. (Regnskabet blev godkendt)

4. Indkomne forslag: a. Rengøring af sauna m.m. Se bilag. Carsten redegjorde for problemerne med at holde saunaen ren, mange eksterne gæster, gulvet og bænkenes tilstand, og ønsket var, at kommunen skulle renovere gulv og bænke, samt bidrage med rengøringen. Der var bred enighed blandt de tilstedeværende. Inden mødet var kommunen orienteret om problemerne. De havde holdt møde og kunne godt se problemerne og ville forsøge at gøre noget ved dem.

Der blev nedsat et udvalg bestående af: Doris Christensen, Hanne Berg og Carsten Hunderup. De skal forsøge at skabe grobund for, at problemerne bliver løst.

b. Ønske om bedre belysning ved trappen: Inden mødet var kommunen kontaktet, og de lovede at få lyset i gelænderet genetableret, og desuden ville de kontakte kommunens elektriker for at forhøre på pris på ekstra lamper.

5. Evt. ændring af vedtægterne i § 4: Ændring af bestyrelsmedlemmers antal fra 3 til 5. Det blev påpeget, at efter som klubben i de senere år er vokset betydeligt, og at arbejdsopgaverne tilsvarende er øget, vil det være en god idè. Men da der allerede i vedtægterne står: ”Bestyrelsen består af 3(5)”, blev det med det samme vedtaget, at antallet fremover skal være 5 medlemmer.

6. Klubben har 10 års jubilæum i år: Der var enighed om at fejre begivenheden, som finder sted i september måned. Det bliver den nye bestyrelse, som bliver sat på opgaven.

7. Fremlæggelse af budget 2020: Budgettet opererer med forventet 90 medlemmer i DBS og 100 medlemmer i alt, inkluderet medlemmer uden faciliteter. Der blev enighed om, at bestyrelsen har mandat til at hæve beløbet til rengøring om nødvendigt. Budgettet med tilføjelsen blev godkendt

8. Fastlæggelse af kontingent år 2021: Da overskuddet for ”DBS medlemmer” kun er på godt 300 kr. og at mange ønsker mere rengøring, blev det vedtaget at hæve DBS medlemmers ”rengørings”kontingent fra 100 til 150 kr. Klintevikingernes kontingent bibeholdes på 100 kr. og da vi regner med at kommunen fortsat forlanger 400 kr. bliver kontingentet for 2021 på i alt 650 kr. Husrådet tager kontingentforhøjelsen for rengøring op med de to andre klubber i DBS.

9. Valg af 3 betsyrelsesmedlemmer: Doris Christensen blev genvalgt, og de to nye (se punkt 5) bliver: Flemming Berg og Kurt Rud Larsen (alle tre er på valg i 2022) (Lene Sørensen og Ruth Beck er på valg i 2021)

10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: I stedet for Flemming Berg blev Hanne Krogh Jensen valgt (På valg i 2022) (Erik Nørkjær er på valg i 2021)

11. Valg af revisor: I stedet for Kurt Rud Larsen blev Bent Bylov valgt.

12. Evt. Det blev nævnt, at e-mail meddelelser til medlemmerne fremover bør/vil blive sendt via BCC.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for

KLINTEVIKINGERNE

Lørdag den 1.2.2020 i DBS kl. 9.30-11

I indbydes hermed til generalforsamling i vinterbadeklubben. Vi mødes klokken 9.30 til kaffe, rundstykker og en dram, hvorefter generalforsamlingen går i gang kl. 10.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning + godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2019 + godkendelse. (Se bilag 1)
 4. Indkomne forslag: 1. Rengøring af sauna m.m. (Carsten Hunderup) 2. Ønske om belysning ved den store badetrappe. (Inga og Jeanette) (Se bilag 3)
 5. Evt. ændring af vedtægterne i § 4: Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 3 til 5.
 6. Klubben har 10 års jubilæum i år. Skal det fejres? Eventuelle forslag.
 7. Fremlæggelse af budget 2020. (Bilag 2)
 8. Fastlæggelse af kontingent 2021
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Doris Christensen er på valg (Modtager gerne genvalg)    (Lene Sørensen og Ruth Beck er på valg i 2021)
 10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er: Flemming Berg   (Modtager gerne genvalg) (Erik Nørkjær er på valg i 2021)
 11. Valg af en revisor. På valg er Kurt Rud Larsen (Modtager gerne genvalg)

Evt. forslag til dagsordenen og tilmelding skal ske til mail@klintevikingerne.dk senest mandag den 27.1.2020                                                       

Med venlig hilsen

Ruth, Doris og Lene

Referat fra generalforsamling 26.1.2019

Til stede: Doris Christensen, Ruth Beck, Kirsten Warburg, Inge Riber, Ove Matras, Bente Kreutz, Ib, Flemming Berg, Tove Charlotte og Erik Nørkjær, Tim Kjærsgård, Carsten Hunderup, Kurt Rud Larsen, Poul Erik Petersen og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Inge Riber

2. Beretning: Se denne. Der blev lagt vægt på, at alle skal bidrage med at holde orden i lokalerne, ikke efterlade badesko, håndklæder og lignende i omklædningsrummene, Desuden skal man rette sig efter de regler, som husrådet har opsat ved saunaen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget: Se disse

Det blev nævnt, at der kom mange nye medlemmer sidst på året, som så fik lov at betale månedsvis. Desuden kom 6 nye medlemmer til sidst i december, som så betalte forud for 2019. Der blev påpeget at indkøb af armbånd gav underskud. Ved budgettet blev nævnt at Sparekassen indfører nyt gebyr på 300 kr. årligt.

4. Pris på armbånd: Armbånd koster i indkøb 48,75 kr. dertil kommer 70 kr. i fragt + 27 kr. i administration. Det blev besluttet at opkræve 75 kr. i depositum for armbånd pr. 1.2.2019

5. Skal der tegnes en forsikring: Indestående i Sparekassen Fyn er en erhvervskonto, derfor ingen garanti for indestående. Et indhentet tilbud fra Købstædernes Forsikring koster 651 kr. årligt. Det blev foreslået/vedtaget at forhøre andre banker om deres politik vedrørende foreninger, både med hensyn til garanti og opkrævning af gebyrer.

6. Indkomne forslag: 1. Der var et forslag om, at drikkevarer, bortset fra vand, skal forbydes i saunaen p.g.a. luftgener og pladsmangel. Der henstilles til at man bruger opholdsrummet til kaffe(m.m.)drikkeri. 2. Foreningerne i DBS blev opfordret til at arbejde på, at få saunaen udvidet igennem opsparing og fondsøgning. Grundet stor tilstrømning af medlemmer. Bestyrelsen er i kontakt med kommunen, men afventer, at der kommer et konkret bud på tegning og prisudregning på en udvidelse af saunaen. Før kan der ikke søge om tilskud hos fonde. Det tages på næste møde i husrådet med kommunen.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Lene Sørensen og Ruth Bech blev genvalgt. (På valg i 2021) Doris Christensen (På valg i 2020).

8. Valg af 2 suppleanter: Erik Nørkjær blev valgt (På valg i 2021) og Flemming Berg blev valgt (På valg i 2020)

9. Valg af en revisor: Kurt Rud Larsen blev genvalgt.

8. Eventuelt. Der var et par medlemmer, der mente, at det ikke er nok med en gang rengøring om ugen, og at kommunen skal bidrage noget mere til det.Bente nævnte, at det er svært at holde silikonebelægningen ved gulvet i baderummene fri for alger, men ellers er der ikke behov for mere rengøring. Muligvis kan silikonen skiftes med et andet materiale. Saunaen er også meget udsat og svær at holde ren. Træværket kan ikke holde til al den fugt og burde udskiftes med hårdt træ. Der er en ubehagelig lugt fra gulvet, det skyldes måske de oversvømmelser, der har været.

Men der blev også udtrykt stor glæde og tilfredshed med havnebadet, saunaen og Det Blå Støttepunkt.

Problemerne tages op på kommende husrådsmøde, hvor kommunen deltager.

 

Generalforsamling 26.1.2019

Beretning 2018:   

a.      Medlemsantal i år 2018: 68 medlemmer i alt, hvoraf de 61 benytter sig af DBS. (64 helår. og 4 halvårs), 7 bader fra Klinten. Men allerede i de sidste to måneder af 2018 kom der 11 nye indmeldelser og en udmelding. Sidst i december kom der yderligere 6 medlemmer, som så forudbetalte for 2019. Her i januar yderligere 5, så vi alt i alt nu er ca. 85 -90 (2 udm.+ 3 på pause)   

b. Nyt om klubben:

Klubben vokser som I kan se af tallene støt og roligt, og vi har medlemmer både her fra byen, fra de omkringliggende landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, og som nævnt sidste år er Broby og Ringe blevet repræsenteret. Et par enkelte kommer uden for kommunen såsom Odense, Hårby og Vester Skerninge. Men blandt de seneste der er kommet til er mange bosiddende her i Faaborg by.

      c. Hjemmesiden og Facebook:

Hjemmesiden bliver opdateret en gang imellem. Jeg er nok ikke så flittig med at lægge billeder på hjemmesiden, som jeg har været før, fordi det er nemmere og hurtigere at lægge billeder på Facebook.

Facebooksiden Klintevikingerne var først en offentlig gruppe, men efter opfordring har jeg ændret den til en lukket gruppe. Her kan medlemmer af Klintevikingerne søge om medlemskab, og alle medlemmer er velkomne til lægge billeder ind og skrive lidt om deres oplevelser som vinterbader.

       d. Klinten:

Vi har stadig nogle medlemmer, der bader fra Klinten eller andre steder. To af vores medlemmer ejer hver en ferielejlighed på Klinten, og de har lov til at medbringe et par stykker, når deres lejlighed ikke er udlejet. Men ellers bader de fra stranden.

        e. DBS og SAUNA:

Lokalerne i DBS fungerer fint, og Bente og Ib gør et stort arbejde med at holde lokalerne rene og pæne. De tre klubber deles om at betale Bente de 5200 kr. pr år, som Bente vil gøre det for. Det deles i forholdet 1-3-3.

Selve materialerne til rengøringen og diverse andre ting opgøres ved årsskiftet og beløbet deles ud på de tre klubber efter samme forhold. Vi har i år investeret i en ny støvsuger, et sæt nye badeforhæng og købt enkelte nye nøgler til skabene.

Saunaen fungerer også godt efter isoleringen, og der er næsten altid god varme på den. Det hjælper, at der er flere, der har mulighed for at tænde den hjemmefra.

Der er opsat vejledninger i omklædningsrummene ved saunaen, som fortæller om sms-funktionen. Men det er stadig kun danske mobiltelefoner, der kan bruges.

Med hensyn til brugen af saunaen vil jeg bede jer om at følge de regler, som er opsat dernede. Der er også blevet opsat knagerækker i omklædningsrummene, så man kan hænge sin badekåbe der. Når vi nu er så mange medlemmer kræves det jo, at vi alle sammen bidrager med at holde orden og overholde de få regler, som husrådet har opstillet for at benytte DBS. Våde badesko skal tages med hjem til tørring, der må ikke efterlades badetøj/håndklæder/badekåber i omklædningsrummene. Tørre op efter sig og fjerne evt. hår fra ristene. I øjeblikket er det tilladt at hænge badekåber i rummet ved toilettet, men husrådet har besluttet, at det må ophøre, når ordningen slutter til april. Vi er alt for mange medlemmer til at ordningen kan fortsætte.

 I saunaen bedes man også rette sig efter de regler, som er opsat inde/ude ved saunaen. Der klages over dårlig lugt fra gulvet, så kommunen har lovet at kigge på det. Signe fik som bekendt ikke afsat penge på kommunens budget for 2019 til udvidelsen af saunaen. Men mere om det senere.

Den nye Infoskærm, som oplyser om forskelligt omkring Faaborg, havnebadet og DBS har ikke fungeret hele sommeren. Den blev taget ned i november måned for at blive repareret eller udskiftet.

Trygfonden: Husrådet har to gange ansøgt Trygfonden om at få opsat en hjertestarter, men vi har fået afslag begge gange. Vi søger dog igen.   

       f. Arrangementer:

Generalforsamlingen 2018 blev holdt i DBS

Sommerkaffe i anledning af Det blå Flag blev ligeledes holdt i DBS. Hvor der var så mange, at vi måtte flytte udendørs i det gode vejr.

Julekaffearrangementet blev for anden gang afholdt på cafè Soze

Til arrangementerne har der været omkring 12-22 deltagere.

       g. Indbydelser til vinterbadefestivaler:

Vi får jo i løbet af året mange indbydelser til vinterbadefestivaler og lign. Jeg videresender disse indbydelser og desuden sætter jeg et eksemplar på tavlen i DBS, hvis nogle skulle være interesseret.

 

Referat fra generalforsamling 20.1.2018

 

Til stede: Doris Christensen, Ruth Beck, Kirsten Warburg, Inge Riber, Ove Matras, Bente Kreutz, Ib, Hanne og Flemming Berg, Nina Tholle, Tove Foged, Margit og Leon Dam, Tove Charlotte og Erik Nørkjær, Bent Bylov, Tim Kjærsgård og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Ove Matras

2. Beretning: Se denne nedenfor.

Godkendt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Bilag 1

Det blev nævnt, at der optræder halvårs kontingenter, både til klubben og DBS.(Indmeldelses efter 1.7.)

Der er indtægter for tilbagebetalt e-banking 2016/2017. Klubben slipper for e-banking gebyrer.

Godkendt

4. Indkomne forslag: Saunaregler. Bente Kreutz vil gerne have tydeligere regler for at benytte saunaen: Ingen badekåber i vinduet (pga. brandfare). Sidde på et håndklæde, ikke tømme sko for vand i saunaen. Saltvand slider på træværket. Der laves opslag på dørene. Punktet tages også op husrådsmødet den 29.1., hvor kommunen også bliver spurgt om rengøringen af saunaen kan overtages af kommunens folk. Mulighed for opsætning af brandslukker undersøges.

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2019: 100 kr.

Godkendt

6. Fremlæggelse af budget 2018: Bilag 2

Der kalkuleres med 60 medlemmer, hvoraf 50 i DBS. Rengøring og udgifter hertil fordeles mellem de tre klubber i DBS efter medlemstal.

Godkendt

7. Valg af et bestyrelsesmedlem:

Doris Christensen genvalgt.

Valg af en suppleant: Kirsten Warburg blev genvalgt.

Valg af en revisor: I stedet for Flemming Jakobsen blev Kurt Rud Larsen valgt.

 

8. Eventuelt: Kirsten Warburg nævnte muligheden for at klubberne kan få et kursus i brug af hjertestarter igennem Hjerteforeningen. Der vil blive arbejdet videre med det, da husrådet i DBS også er i gang med at anskaffe en hjertestarter til Havnebadet. Der blev nænt at bænkene i saunaen sidder løse, at vandet i bruserne er lidt for varmt og døren til saunaen i damesiden ikke kan åbnes.         

Generalforsamling 20.1.2018

Beretning 2017:   

a.      Medlemsantal i år 2017: 53 medlemmer i alt, (45 i DBS, 8 på Klinten)

Antallet i alt er det samme som sidste år, men der er lidt flere medlemmer af DBS. Mistede 5 medlemmer, da aftalen med Klinten forsvandt. Desuden forsvandt ca. 10 medlemmer fra Kaleko, da det blev vedtaget at hver af de tre klubber indbetaler til rengøringen. Så der er kommet 15 nye medlemmer til i løbet af 2017 (Bl.a. Margit og Leo Dam, som er med her i dag. – Velkommen til), Vi har allerede fået tre nye medlemmer her i 2018. Mistet et medlem Ebbe Riber, som har været med fra klubbens begyndelse.

        b. Nyt om klubben:

Klubben vokser som I kan se af tallene støt og roligt, og vi har medlemmer både her fra byen, fra de omkringliggende landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, nyt er at Broby og Ringe er blevet repræsenteret, og et par enkelte kommer uden for kommunen såsom Odense, Hårby og Svendborg.

      c. Hjemmesiden og Facebook:

Hjemmesiden bliver opdateret en gang imellem. Jeg er nok ikke så flittig med at lægge billeder på hjemmesiden, som jeg har været før, fordi det er nemmere og hurtigere at lægge billeder på Facebook.

Jeg lavede først en Facebook-side, ved navn Klintevikingerne, men her var det kun mig, der kunne lægge opslag på, så jeg har ændret den til en offentlig gruppe med samme navn, hvor alle kan søge om medlemskab. Her er alle velkomne til lægge billeder ind og skrive lidt om deres oplevelser som vinterbader.

       d. Klinten:

Vi har stadig nogle (8) medlemmer, der bader fra Klinten. To af vores medlemmer ejer hver en ferielejlighed på Klinten, og de har lov til at medbringe et par stykker, når deres lejlighed ikke er udlejet. Men ellers bader de fra stranden. Der arbejdes stadig på igen at få lov til have nogle få medlemmer som medlemmer der.

        e. DBS og SAUNA:

Lokalerne i DBS fungerer fint, og Bente og Ib gør et stort arbejde med at holde lokalerne rene og pæne. De tre klubber deles om at betale Bente de 5200 kr. pr år, som Bente vil gøre det for. Det deles i forholdet 1-3-3.

Selve materialerne til rengøringen og diverse andre ting opgøres ved årsskiftet og beløbet deles ud på de tre klubber efter samme forhold.

Saunaen fungerer også godt efter isoleringen, skal dog tændes en del gange for at komme op på 70-80 grader.

Desuden skal der opsættes vejledninger i omklædningsrummene ved saunaen om sms-funktionen.

Med hensyn til brugen af saunaen vil jeg bede jer om at følge de regler, som er opsat dernede. Der er også blevet opsat knagerækker i omklædningsrummene, så man kan hænge sin badekåbe der.

Jeg har fået oplysning om, at et medlem fra en af de andre klubber medbringer en 6-7 kollegaer (ikke medlemmer) og optager saunaen et par timer hver onsdag. Det er noget jeg vil tage op et husrådsmøde, men da saunaen er offentlig, er der ikke så meget at gøre. Man skal selvfølgelig have lov til at medtage en gæst i ny og næ, men ikke så massivt.

Der kommet en ny Infoskærm op, som oplyser om forskelligt omkring Faaborg, havnebadet og DBS. Der mangler dog en del om klubberne og brugen af sauna. Men det bliver efterhånden lagt på.

Trygfonden: På husrådsmøderne snakker vi i øjeblikket om muligheden for at få opsat en hjertestarter fra Trygfonden, men det koster noget. Opsætning af varmeskab, udgift til opvarmning, udskiftning af batteri og elektroder.

         f. Arrangementer:

Generalforsamlingen 2017 blev holdt i DBS

Sommerkaffe i anledning af Det blå Flag blev ligeledes holdt i DBS.

Julekaffearrangementet blev afholdt på cafè Soze

Til arrangementerne har der været omkring 12-17 deltagere.

Bestyrelsen har besluttet, at klubben i indeværende år vil betale de to faste arrangementer (Sommer og jul). Vi behøver ikke et så stort overskud.

Her ud over holdes der jævnligt små kaffearrangementer i DBS og ligeledes på Klinten.

       g. Indbydelser til vinterbadefestivaler:

Vi får jo i løbet af året mange indbydelser til vinterbadefestivaler og lign. Jeg videresender disse indbydelser og desuden sætter jeg et eksemplar på tavlen i DBS, hvis nogle skulle være interesseret. 

 

 

   Dagsorden til KLINTEVIKINGERNES`s generalforsamling 

​den 20. januar 2018

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

                           2. Formandens beretning + godkendelse

                           3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2017 + godkendelse

                               (Se bilag 1)

                           4. Indkomne forslag   

                                Saunaregler (Bente Kreutz)                     

                           5. Fastlæggelse af kontingent for 2019                             

                           6. Fremlæggelse af budget 2017 + godkendelse (Se bilag 2)                             

                           7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem:

                                På valg er Doris Christensen

                                (Lene Sørensen og Ruth Bech er på valg i 2019)                                

                                Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:

                                 På valg er: Kirsten Warburg

                                Valg af 1 revisor:

                                 På valg er: Flemming Jakobsen (ønsker ikke genvalg)                                                         

                           8. Eventuelt

 

Evt. forslag til dagsordenen og tilmelding skal ske til mail@klintevikingerne.dk senest mandag den 15.01.18                                                          

                                                                                      

Referat fra generalforsamlingen den 28.1.2017

Til stede: Doris Christensen, Ruth Beck, Kirsten Warburg, Inge Riber, Astrid Bjørnø, Bente Olsen, Ove Matras, Hans Fusager, Bente Kreutz, Ninni Sparrewath og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Inge Riber

2. Beretning:

     a.  Medlemsantal i år 2016: 53 medlemmer i alt, (38 i DBS, 15 på Klinten og 3  fra stranden.) 10 medlemmer fra Kaleko har betalt Kontingent (rengøring) 3 er medlemmer både i DBS og Klinten. 

Så der er kommet 13 nye medlemmer siden sidste år, og der er allerede kommet  nye her i år.

Med hensyn til Kalekomedlemmerne, der betalte kontingent til Klintevikingerne for at bidrage til rengøringen, er det på husrådsmødet besluttet, at hver af de tre klubber indbetaler til rengøringen.                

b. Nyt om klubben:

Klubben vokser støt og roligt, og der er medlemmer både her fra byen, fra de omkringliggende landsbyer, og et par enkelte helt fra Odense og Hårby.

      c. Hjemmesiden og Facebook:

Hjemmesiden bliver opdateret en gang imellem. Der er også lavet en Facebook gruppe, som hedder Klintevikingerne. Her kan alle lægge billeder ind og skrive lidt om deres oplevelser som vinterbader. En god idè at følge den.

       d. Klinten:

Først på året fik klubben besked fra formanden for Ejerforeningen Klinten om, at de opsagde aftalen med Klintevikingerne. Nøglerne blev inddraget, og depositum blev udbetalt.

Bestyrelsen og Bent Bylov har i et brev bedt Klintens bestyrelse om at tage det op til ny overvejelse, da begrundelsen til opsigelsen er lidt tynd. Blev dog afvist igen.

Poul Erik Petersen og Bent Bylov, som hver har en lejlighed må tage 4 gæster med, når de selv er der.

Trappen og kasserne som blev sat op sidste år fungerer fint, og tilgangen til broen er også blevet fin efter den seneste renovering.

        e. DBS:

Lokalerne i DBS fungerer også fint, og efter at Bente har overtaget rengøringen er der altid pænt og rent. Som tidligere nævnt deles de tre klubber om at betale Bente de 5200 kr. pr år, som hun og hendes mand vil gøre det for.

Selve materialerne til rengøringen og diverse andre ting opgøres ved årsskiftet og beløbet deles ud på de tre klubber.

Desværre har forholdene ved selve havnebadet været ramt af forskellige uheld. Trapperne har ikke kunnet holde til vejr og vind, så de er i en meget dårlig tilstand.

Saunaovnen har været nedtaget på grund af oversvømmelse under stormfloden forleden. Saunaen bliver renoveret i ugerne 8-9-10. Der bliver lagt varme i gulvet, så der altid er ca. 18 grader. Dørene bliver udskiftet og isoleret.

SMS-tjenesten er af og til ude af drift, da netforbindelsen er dårlig, men der arbejdes på at forbedre den.

Info skærm: Der er blevet fundet en ny mere stabil infoskærm, som bliver placeret udendørs.

Kommunen arbejder i øjeblikket med planer for det grønne område, og i den forbindelse bliver der indtænkt placering af cykelstativer. Legetøjet er nu blevet ændret, så der bruges havvand i stedet. Pumpen bliver installeret til badestart.

Der bliver sat nyt lyddæmpende loft op i opholdsrummet i DBS.

       f. Arrangementer:

Generalforsamlingen 2016 blev holdt i DBS

Sommerkaffe i anledning af Det blå Flag blev ligeledes holdt i DBS.

Julekaffearrangementet blev afholdt i Klintens Restaurant.

Til arrangementerne har der været omkring 17-18 deltagere.

(Til næste år bliver der afsat penge til, at klubben også betaler julekaffen.)

Her ud over holdes der jævnligt små kaffearrangementer i DBS og ligeledes på Klinten.

       g. Indbydelser:

Der kommer i løbet af året mange indbydelser til vinterbadefestivaler og lign. De videresendes til medlemmerne, og desuden sættes et eksemplar på tavlen i DBS.

Godkendt

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Bilag 1

Det blev nævnt, at der optræder halvårs kontingenter, både til klubben og DBS.(Indmeldelses efter 1.7.)

Stort beløb til gebyrer (e-banking), efter at kontoen er blevet en erhvervskonto. Der er blevet refunderet 150 kr. for 2016, og klubben slipper for e-banking gebyrer.

Godkendt

4. Indkomne forslag: Ingen

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2018: 100 kr.

 

6. Fremlæggelse af budget 2017: Bilag 2

Mangler tal på gebyrer og evt. renter, som pludselig optrådte efter omlægning til erhvervskonto.

Godkendt

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Lene Sørensen genvalgt.

I stedet for Poul Erik Petersen blev Ruth Beck valgt.

Valg af en suppleant: Kirsten Warburg blev genvalgt.

Valg af en revisor: Flemming Jakobseb blev genvalgt.

 

8. Eventuelt:

Saunaen for lille. Der blev foreslået: At udvide med det ene omklædningsrum/Opsætning af en bredere vinduesbænk/Indkøb af to træskamler til at medtage fra DBS. (Ønsket overgives til Kommunen, klubben køber to træskamler.)

 

Ingen varme i rummet med badekåber. (Tages op med Kommunen på næste husrådsmøde.)

 

Badeskoene på sko-reolerne giver en grim lugt i DBS. Sko-reolerne er egentlig  beregnet til udendørsskoene.

Der gives besked til medlemmer, at badeskoene skal tages med hjem til tørre. 

 

Dagsorden til generalforsamling lørdag den 28.01.2017

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

                           2. Formandens beretning + godkendelse

                           3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2016 + godkendelse

                               (Se bilag 1)

                           4. Indkomne forslag                          

                           5. Fastlæggelse af kontingent for 2018                             

                           6. Fremlæggelse af budget 2016 + godkendelse (Se bilag 2)                             

                           7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

                                På valg er Lene Sørensen og Poul Erik Pedersen

                                (Doris Christensen er på valg 2018)                                

                                Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:

                                 På valg er: Kirsten Warburg

                                Valg af 1 revisor:

                                 På valg er: Flemming Jakobsen                                                          

                           8. Eventuelt

 

Bilag 1

 

Driftsregnskab                

 

1/1 - 31/12 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

Udgifter

Kontingenter

 

4.610,00

 

EDB omkostninger

 

 

1.080,00

Klinten

 

 

11.760,00

11.760,00

Arrangementer

 

 

1.634,40

Gebyrer

 

 

 

165,00

Det Blå Støttepunkt

 

12.500,00

8.400,00

Rengøring DBS

 

800,00

800,00

Materialer DBS

 

 

1.667,45

Armbånd

 

 

320,00

373,13

Depositum nøgle

 

500,00

500,00

Andres brug af DBS

 

150,00

 

Forudbetalt Kontingent 2017

1.200,00

 

Julekaffe

 

 

2.000,00

2.000,00

Gave

 

 

 

155,00

Renter

 

 

28,01

 

Indtægter i alt

 

33.868,01

 

Udgifter i alt

 

 

28.534,98

Årets resultat

 

5.333,03

 

 

 

 

 

 

Status                    1/1 - 31/12 2016

Aktiver pr. 31. december 2015

 

12.378,17

Årets resultat

 

 

5.333,03

Skyldige omkostninger

9.600,00

 

Aktiver pr. 31 december 2016

17.711,20

 

Balance

 

 

17.711,20

17.711,20

 

Dagsorden til generalforsamling lørdag den 30.01.2016

 

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

                           2. Formandens beretning + godkendelse

                           3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2015 + godkendelse

                               (Se bilag 1)

                           4. Indkomne forslag                          

                           5. Fastlæggelse af kontingent                               

                           6. Fremlæggelse af budget 2016 + godkendelse (Se bilag 2)                             

                           7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem:

                                På valg er: Ove Matras

                                (Lene Sørensen og Poul Erik Pedersen er på valg 2017)                                

                                Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:

                                 På valg er: Kirsten Warburg

                                Valg af 1 revisor:

                                 På valg er: Flemming Jakobsen                                                          

                           8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 30.01.2016

Til stede var: Kirsten, Ebbe, Inge, Lene, Ove, Doris Kurt, Tim og Bente

 1. Valg af dirigent: Inge blev valgt.
 2. Beretning:    a.  Medlemsantal i år 2015: 40 i alt, 29 i DBS og 12 på Klinten.

                         Nye kommet til: Antonio Nunes, Vivi Madsen,    

                         Rikke Iversen, Hanne Krogh Jensen, Astrid Bjørnø, Anne Kyhn.

                         Her i 2016 Tim Kjærsgård.

                         Desuden er 6 fra henholdsvis Kaleko- og Kajakklubben meldt sig

                         ind for at bidrage til rengøringsordningen.

                     b. Nyt om klubben: Hanne har tegnet klubbens logo, og Bent har

                         sørget for at det er blevet trykt, så det kan bruges til brevpapir, og 

                         der er lavet to store klistermærker til opsætning på DBS og ved

                         Klinten. Har dog ikke fået lov endnu. Bent har også tegnet de nye

                         trapper ved Klinten, sørget for at få tilbud på udarbejdelsen, og så

                         har han fået overtalt via en politiker til, at det var Kommunen, der

                         betalte for det hele.      

                         Der er også kommet Det Blå Flag ved Havnebadet. Bliver taget

                         Ned ved eventuel dårlig vandkvalitet. Der bliver også oplyst om

                         det på infotavlen.

                          Bente Kreutz har doneret fine krus med vikinger på + lidt flere

                         snapseglas. Og selvfølgelig har hun lavet en Klintevikingedram.

                         Desuden er Bente (og Ib) blevet vores frivillige rengøringsdame.                                                                                          

                         Der drikkes kaffe m.m. en til to gange om ugen, hvor man skiftes

                         til at tage brød, ost og marmelade med. Der er altid kaffe i skabet.

                         Takker alle som hen ad vejen bidrager.

                         Klubben har haft besøg af Fyens Stiftiende 7.1.

                         22.1. blev Klintevikingerne igen fotograferet af Real Danias 

                         Fotograf.

                         Den 27.1. blev der lavet en video af Kommunen til brug for

                         Politikerne, til hjemmesiden og Facebook.       

                      c. DBS: Rengøringsordning med Bente. Kontingentfri, men i slut-

                          ningen af året skal hun have 100 kr. pr. uge. Gør rent søndag

                          eller mandag aften.           

                          Bademåtter hænges til tørre inden, så det bliver nemmere at gøre

                          rent.

                          Saunaen har kortsluttet strømmen et par gange, ingen vand.

                          Damedøren er svær at lukke. Der bliver gjort noget ved den.

                          Kan tænde for saunaen hjemmefra med mobil.

                          Hvis I en morgen kommer ud for, at yderdørene til saunaen er låst                        

                         ligger der en nøgle i skabet.

                         Vi har husrådsmøder i DBS ca. hver anden måned. Referat herfra                                                           

                         på tavlen i køkkenet.

                     d. Klinten: Kommunen har opsat tre nye, skrå metaltrapper med

                         gelænder. Det er jo igen tilladt at bruge faciliteterne hele året.

                         Muligvis får vi lov til at opsætte Klintevikingernes logo.          

                         Har endnu ikke hørt fra Ejerforeningen Klinten.   

                      e. Arrangementer:

                         Generalforsamlingen 2014, som blev holdt i DBS.

                         Sommerkaffe i anledning af Det Blå Flag i DBS den 23.6                    

                         Sommerkaffe på Klinten den 3.7.

                         Julebrunch  den 28.11., som foregik på Klinten.

                         f. Indbydelser:

                           Skagen Vinterbadefestival, Julebadedag i Nr. Vorup, Vinter-

                           Badefestival i Søndervig, Vinterbadefestival Hirtshals, Svømme

                           25 m i koldt vand. Jels Vinterbadefestival, Gys og gru i Tids-

                           vildeleje. Svømning i koldt vandt i Sibirien, Event i Tyrkiet o.s.v.

                          g. Hjemmeside: Mangler der oplysninger, eller er der noget, der

                           skal rettes, sig til. Lægger af og til nye billeder ind. Beretning godkendt.

 1. Regnskab: Se dette – Bilag 1. Der optræder et skyldigt beløb på 8400 kr.

                         Kontingent for DBS 2015 til Kommunen.

                         Årets resultat blev kun på 391 kr., da vi ikke havde pris på logo

                         Med i budget. Desuden er der indkøbt 10 blå armbånd. Regnskab godkendt.

 1. Budget 2016: Se dette – Bilag 2. Regner med 41 medlemmer i alt, ca. 30 i 

                            DBS, 9 på Klinten og 2 fra stranden på Klinten. Budget godkendt.

 1. Indkomne forslag: Ingen
 2. Fastlæggelse af Kontingent: 100 kr. til klubben (forslag 100 kr.) Blev godkendt

                                                      1000 kr. til Klinten pr. år

                                                      500 kr. DBS pr. år, hvoraf 100 kr. til reng. m.m.

7. Valg af bestyrelse: Ove er på valg. Doris Christensen blev valgt

                                     (Lene og Poul Erik på valg i 2017)                              

                  Suppleant: Kirsten Warburg på valg. Kirsten fortsætter.

                  Revisor: Flemming Jakobsen blev genvalgt.

 1. Eventuelt: Der blev talt lidt om evt. at lave en udflugt til en af de andre fynske vinterbadeklubber engang til foråret. Desuden blev det nævnt, at det kunne være en ide at lave enten et nytårs- eller kyndelmisse event ved Klinten.          

 

Dagsorden til generalforsamling 31. januar 2015

DAGSORDEN:     1. Valg af dirigent

                           2. Formandens beretning + godkendelse

                           3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2014 + godkendelse

                           4. Indkomne forslag

                           5. Fremlæggelse af ændringsforslag til vedtægter + godkendelse

                               (Se hjemmesiden)

                           6. Fastlæggelse af kontingent for 2015                              

                           7. Fremlæggelse af budget 2015 + godkendelse                              

                           8. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant (Forslag: Genvalg)                                                            9. Eventuelt

 

Referat fra generalforsamlingen i Klintevikingerne

Den 31. januar 2015

Til stede var 13 medlemmer: Inge, Ebbe, Tove, Hanne, Flemming, Bent, Ruth, Flemming, Bente, Doris, Ove, Poul Erik og Lene.

 1. Valg af dirigent: Inge Riber
 2. Beretning: Den blev godkendt.
 3. Regnskab: Se dette. Godkendt
 4. Indkomne forslag: Medlemslister på hjemmesiden. Der var overvejende positiv stemning for forslaget. Nogle mente dog, at den kun skulle være tilgængelig for medlemmer. Enighed om at lægge medlemslister på Klinten og DBS`s -medlemmer med telefonnumre og mailadresser på hjemmesiden. Det skal pointeres for medlemmerne, at de kan fravælge at blive opført på listerne. Skal foreningen have et logo? Hanne vil tegne et udkast til logo. Bent vil forhøre en bekendt, om han vil lave det. Forhøre om evt. pris.
 5. Ændringsforslag til vedtægter: Der blev lavet en yderligere ændring, idet bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 2 år ad gangen i stedet for 1 år ad gangen. 2 er på valg i lige år og 1 i ulige år. Det skulle være for at undgå, at alle tre går samtidig.
 6. Fastlæggelse af Kontingent: Følgende forslag blev vedtaget:                                                                                         100 kr. til klubben

                                                      500 kr. til Klinten pr. halvår

                                                      500 kr. til DBS pr. år, hvoraf 100 kr. går til

                                                      driften af DBS: Rengøring, toiletpapir m.m.                                               

7. Fremlæggelse af budget 2015: Godkendt

8. Valg af bestyrelse: Genvalg af de tre p.t. siddende: Lene Sørensen, Ove Matras og Poul Erik Petersen. Ove og Poul Erik er på valg i år 2016 og Lene er på valg i år 2017.

    Suppleant: Genvalg af Kirsten Warburg.

    Revisor: Genvalg af Flemming Jacobsen.

    Bente vil gerne hjælpe bestyrelsen med rengøring.

 1. Eventuelt: Poul Erik nævnte, at hvis man til kommende arrangementer bliver flere end de 12-14 stykker, som DBS kan rumme, kunne man forlægge arrangementerne til Klintens Restaurant, hvor man så i givet fald har selvbetaling til en del af arrangementet. Bortset fra generalforsamlingen, som skal være gratis for medlemmerne. Men der kan bookes gratis lokale på Kommunens hjemmeside, f.eks. Det gamle Bibliotek. Positiv stemning for forslaget.

Bente Kreutz kom med et tilbud om at forestå rengøringen af DBS en gang ugentlig helt alene, når den næste rengøringsplan træder i kraft. Det ville i givet fald blive på en bestemt ugedag. Hun vil gøre det gratis, indtil hun fylder 65 år for derefter at tage 100 kr. pr. gang. Det skal tages op med de to andre klubber.

Jeg sætter et punkt på dagsordenen på næste ”Husmøde” med de andre klubber. Det finder sted den 9. marts kl. 9.30.  

Ruth forhørte sig, om det ikke kunne blive muligt igen ved dårligt vejr i sommerperioden (15.4. til 1. oktober) at benytte omklædning og sauna på Klinten. Bent lovede at forhøre sig på Klinten Ejerforenings generalforsamling.

Der blev nævnt, at vi burde betale kontingentet til klubben inden generalforsamlingen, så vi i givet fald har stemmeret. Lene forsøger at huske det.

Flemming forhørte sig om betaling af kontingent. Det skal ske via klubbens konto. Der bliver sendt besked ud til samtlige medlemmer med seneste indbetalingsdato.                          LS

 

Referat fra generalforsamlingen i Klintevikingerne

Den 28. januar 2014

 

12 medlemmer var mødt til generalforsamlingen.

 

 1. Dirigent: Bent Bylov
 2. Formandens beretning - Der blev orienteret om følgende:

Klintestrandens renovering: I den anledning besøg af en journalist fra FAA

I maj-juni blev der badet fra stranden eller Prisholms bro.

Klubben var inviteret til indvielse den 5. juni, hvor der blev holdt taler og efterfølgende kaffe på terrassen.

Fællesarrangementer: Pæn deltagelse til de tre årlige sammenkomster.

Havnebadet: Klubben var inviteret til det første spadestik til det kommende

Havnebad – Det Blå Støttepunkt den 10.04.13. Man regner med, at det står       færdigt 01.04.14.

Folkeoplysningsforeningsmøde: Politikere + repræsentanter fra alle klubber og foreninger i FMK var til møde. Klubberne/foreningerne redegjorde for deres aktuelle forhold + deres fremtidsplaner.

Invitationer i årets løb: Rold Skov – Søens Folk, Skagen vinterbadefestival, Dåb i Valkyrien – Køge, Vinterbadeevent i Hirtshals, VM i svømning i koldt vand i Finland. Ingen i klubben havde deltaget.

Medlemmer: 5 nye medlemmer var kommet til. Pia og Agnes fra Priorensgade, Hanne og Flemming fra Lindevej og Inge Kielmann fra Østerbrogade. 1 medlem har udmeldt sig, og to medlemmer er blevet ”glemt” Marie og Niels fra Diernæs, men er med igen.

Interesse for vinterbadning: Flere henvendelser om at komme og prøve vinterbadning. Nogle medlemmer fra Vinterbadeklubben Valkyrien i Køge vil komme på besøg på Klinten til april.

Førstehjælpskursus: FMK har tilbudt førstehjælpskursus til 2 medlemmer i foreningen. Ove og Lene har taget imod tilbuddet. Det foregår den 22.03.14.

Ansøgning om støtte til modernisering af lokale aktivitetscentre: FMK har afsat 1.700.000 kr. til ovennævnte. Vi påtænker at søge om en temperaturmåler vand/luft, og evt. om en mere permanent håndklædekasse.

Hjemmesiden: Ny mere moderne hjemmeside i 2015.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab: Det blev godkendt.

     4. Orientering om Havnebadet: Der var udtryk for stor skepsis. Medlemmerne       

      mente ikke, at vi på nuværende tidspunkt kan tage stilling til, om vi skal benytte            

      os af Det Blå Støttepunkt, da vi ikke ved, hvad udgifterne løber op i. Der skal

      sættes en max beløbsbetaling for klubben, før vi kan tage stilling.

 

     Der var utilfredshed med, at der ikke var brusere, hverken inde eller ude ved

     Saunabygningen. Man mente, at man i stedet for at bruge en masse penge på

     moderne teknologi (elektronisk online adgangskontrol) hellere skulle ansætte 2-3  

     mænd i ”nyttejobs” til opsyn. Desuden var der modstand mod, at klubberne selv

     skal stå for ansvar og rengøring, da lokalerne skal kunne benyttes af gæster.

5. Fastlæggelse af kontingent 2014: Det blev igen fastsat til 100 kr. Der var enighed om, at man kan bibeholde ordningen med Klinten, også selv om nogle medlemmer på et tidspunkt får en acceptabel aftale om Det Blå Støttepunkt. I så fald skal deres kontingent tages op til revision.

6. Fremlæggelse af budget 2014: Til budgettet blev tilføjet 900 kr. til ny hjemmeside. Blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant: Alle blev genvalgt.

     8. Eventuelt: Bent Bylov havde forslag med fra Danland om, at de vil lave et       

      tilbud til andre vinterbadeklubber i DK, på et ophold på Klinten, hvor

     Klintevikingerne kunne mødes med dem til morgenbad og evt. efterfølgende

     spisning om aftenen. Det blev godt modtaget.                                                LS