62611491 Mobil: 23207586
DAGSORDENER, BERETNINGER OG REFERATER

Referat fra generalforsamling 1.2.2020

Til stede: Doris Christensen, Inge Riber, Hanne og Flemming Berg, Tove Charlotte og Erik Nørkjær, Carsten Hunderup, Kurt Rud Larsen, Poul Erik Petersen, Inger Damgård, Bent Bylov, Ulla Balslev, Birgit Møller, Margit Dam og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Inge Riber

2. Årsberetning:  Der blev bl.a. nævnt problemerne med højvande først på året, reparation af gulvet i saunaen og skift af silikonebelægninger i baderummene. Skiftet af rengøringspersonale, besøg af Jomsvikingerne, og opsætning af ny saunaovn. Tegning af en forsikring, der dækker for indestående i Sparekassen Fyn. Desuden blev der igen opfordret til at rette sig efter de vejledninger, der er opsat ved sauna om at sidde på et håndklæde og kun medbringe vand som drikkelse og en henstilling til ikke at efterlade våde badesko, håndklæder og badekåber i DBS. (Årsberetning blev godkendt.)

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og status: Se disse

Det blev nævnt, at der kom mange nye medlemmer sidst på året, som så fik lov at betale månedsvis. Der blev påpeget at der blev indkøbt en del nye armbånd i 2019, som nok rækker et godt stykke ind i 2020. På regnskabet er kommet en ny post, nemlig den omtalte forsikring. Regnskabet omkring DBS giver kun et lille overskud, mens det ser bedre ud for det samlede regnskab. (Regnskabet blev godkendt)

4. Indkomne forslag: a. Rengøring af sauna m.m. Se bilag. Carsten redegjorde for problemerne med at holde saunaen ren, mange eksterne gæster, gulvet og bænkenes tilstand, og ønsket var, at kommunen skulle renovere gulv og bænke, samt bidrage med rengøringen. Der var bred enighed blandt de tilstedeværende. Inden mødet var kommunen orienteret om problemerne. De havde holdt møde og kunne godt se problemerne og ville forsøge at gøre noget ved dem.

Der blev nedsat et udvalg bestående af: Doris Christensen, Hanne Berg og Carsten Hunderup. De skal forsøge at skabe grobund for, at problemerne bliver løst.

b. Ønske om bedre belysning ved trappen: Inden mødet var kommunen kontaktet, og de lovede at få lyset i gelænderet genetableret, og desuden ville de kontakte kommunens elektriker for at forhøre på pris på ekstra lamper.

5. Evt. ændring af vedtægterne i § 4: Ændring af bestyrelsmedlemmers antal fra 3 til 5. Det blev påpeget, at efter som klubben i de senere år er vokset betydeligt, og at arbejdsopgaverne tilsvarende er øget, vil det være en god idè. Men da der allerede i vedtægterne står: ”Bestyrelsen består af 3(5)”, blev det med det samme vedtaget, at antallet fremover skal være 5 medlemmer.

6. Klubben har 10 års jubilæum i år: Der var enighed om at fejre begivenheden, som finder sted i september måned. Det bliver den nye bestyrelse, som bliver sat på opgaven.

7. Fremlæggelse af budget 2020: Budgettet opererer med forventet 90 medlemmer i DBS og 100 medlemmer i alt, inkluderet medlemmer uden faciliteter. Der blev enighed om, at bestyrelsen har mandat til at hæve beløbet til rengøring om nødvendigt. Budgettet med tilføjelsen blev godkendt

8. Fastlæggelse af kontingent år 2021: Da overskuddet for ”DBS medlemmer” kun er på godt 300 kr. og at mange ønsker mere rengøring, blev det vedtaget at hæve DBS medlemmers ”rengørings”kontingent fra 100 til 150 kr. Klintevikingernes kontingent bibeholdes på 100 kr. og da vi regner med at kommunen fortsat forlanger 400 kr. bliver kontingentet for 2021 på i alt 650 kr. Husrådet tager kontingentforhøjelsen for rengøring op med de to andre klubber i DBS.

9. Valg af 3 betsyrelsesmedlemmer: Doris Christensen blev genvalgt, og de to nye (se punkt 5) bliver: Flemming Berg og Kurt Rud Larsen (alle tre er på valg i 2022) (Lene Sørensen og Ruth Beck er på valg i 2021)

10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: I stedet for Flemming Berg blev Hanne Krogh Jensen valgt (På valg i 2022) (Erik Nørkjær er på valg i 2021)

11. Valg af revisor: I stedet for Kurt Rud Larsen blev Bent Bylov valgt.

12. Evt. Det blev nævnt, at e-mail meddelelser til medlemmerne fremover bør/vil blive sendt via BCC.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for

KLINTEVIKINGERNE

Lørdag den 1.2.2020 i DBS kl. 9.30-11

I indbydes hermed til generalforsamling i vinterbadeklubben. Vi mødes klokken 9.30 til kaffe, rundstykker og en dram, hvorefter generalforsamlingen går i gang kl. 10.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning + godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2019 + godkendelse. (Se bilag 1)
 4. Indkomne forslag: 1. Rengøring af sauna m.m. (Carsten Hunderup) 2. Ønske om belysning ved den store badetrappe. (Inga og Jeanette) (Se bilag 3)
 5. Evt. ændring af vedtægterne i § 4: Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 3 til 5.
 6. Klubben har 10 års jubilæum i år. Skal det fejres? Eventuelle forslag.
 7. Fremlæggelse af budget 2020. (Bilag 2)
 8. Fastlæggelse af kontingent 2021
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Doris Christensen er på valg (Modtager gerne genvalg)    (Lene Sørensen og Ruth Beck er på valg i 2021)
 10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er: Flemming Berg   (Modtager gerne genvalg) (Erik Nørkjær er på valg i 2021)
 11. Valg af en revisor. På valg er Kurt Rud Larsen (Modtager gerne genvalg)

Evt. forslag til dagsordenen og tilmelding skal ske til mail@klintevikingerne.dk senest mandag den 27.1.2020                                                       

Med venlig hilsen

Ruth, Doris og Lene

Referat fra generalforsamling 26.1.2019

Til stede: Doris Christensen, Ruth Beck, Kirsten Warburg, Inge Riber, Ove Matras, Bente Kreutz, Ib, Flemming Berg, Tove Charlotte og Erik Nørkjær, Tim Kjærsgård, Carsten Hunderup, Kurt Rud Larsen, Poul Erik Petersen og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Inge Riber

2. Beretning: Se denne. Der blev lagt vægt på, at alle skal bidrage med at holde orden i lokalerne, ikke efterlade badesko, håndklæder og lignende i omklædningsrummene, Desuden skal man rette sig efter de regler, som husrådet har opsat ved saunaen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget: Se disse

Det blev nævnt, at der kom mange nye medlemmer sidst på året, som så fik lov at betale månedsvis. Desuden kom 6 nye medlemmer til sidst i december, som så betalte forud for 2019. Der blev påpeget at indkøb af armbånd gav underskud. Ved budgettet blev nævnt at Sparekassen indfører nyt gebyr på 300 kr. årligt.

4. Pris på armbånd: Armbånd koster i indkøb 48,75 kr. dertil kommer 70 kr. i fragt + 27 kr. i administration. Det blev besluttet at opkræve 75 kr. i depositum for armbånd pr. 1.2.2019

5. Skal der tegnes en forsikring: Indestående i Sparekassen Fyn er en erhvervskonto, derfor ingen garanti for indestående. Et indhentet tilbud fra Købstædernes Forsikring koster 651 kr. årligt. Det blev foreslået/vedtaget at forhøre andre banker om deres politik vedrørende foreninger, både med hensyn til garanti og opkrævning af gebyrer.

6. Indkomne forslag: 1. Der var et forslag om, at drikkevarer, bortset fra vand, skal forbydes i saunaen p.g.a. luftgener og pladsmangel. Der henstilles til at man bruger opholdsrummet til kaffe(m.m.)drikkeri. 2. Foreningerne i DBS blev opfordret til at arbejde på, at få saunaen udvidet igennem opsparing og fondsøgning. Grundet stor tilstrømning af medlemmer. Bestyrelsen er i kontakt med kommunen, men afventer, at der kommer et konkret bud på tegning og prisudregning på en udvidelse af saunaen. Før kan der ikke søge om tilskud hos fonde. Det tages på næste møde i husrådet med kommunen.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Lene Sørensen og Ruth Bech blev genvalgt. (På valg i 2021) Doris Christensen (På valg i 2020).

8. Valg af 2 suppleanter: Erik Nørkjær blev valgt (På valg i 2021) og Flemming Berg blev valgt (På valg i 2020)

9. Valg af en revisor: Kurt Rud Larsen blev genvalgt.

8. Eventuelt. Der var et par medlemmer, der mente, at det ikke er nok med en gang rengøring om ugen, og at kommunen skal bidrage noget mere til det.Bente nævnte, at det er svært at holde silikonebelægningen ved gulvet i baderummene fri for alger, men ellers er der ikke behov for mere rengøring. Muligvis kan silikonen skiftes med et andet materiale. Saunaen er også meget udsat og svær at holde ren. Træværket kan ikke holde til al den fugt og burde udskiftes med hårdt træ. Der er en ubehagelig lugt fra gulvet, det skyldes måske de oversvømmelser, der har været.

Men der blev også udtrykt stor glæde og tilfredshed med havnebadet, saunaen og Det Blå Støttepunkt.

Problemerne tages op på kommende husrådsmøde, hvor kommunen deltager.

 

Generalforsamling 26.1.2019

Beretning 2018:   

a.      Medlemsantal i år 2018: 68 medlemmer i alt, hvoraf de 61 benytter sig af DBS. (64 helår. og 4 halvårs), 7 bader fra Klinten. Men allerede i de sidste to måneder af 2018 kom der 11 nye indmeldelser og en udmelding. Sidst i december kom der yderligere 6 medlemmer, som så forudbetalte for 2019. Her i januar yderligere 5, så vi alt i alt nu er ca. 85 -90 (2 udm.+ 3 på pause)   

b. Nyt om klubben:

Klubben vokser som I kan se af tallene støt og roligt, og vi har medlemmer både her fra byen, fra de omkringliggende landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, og som nævnt sidste år er Broby og Ringe blevet repræsenteret. Et par enkelte kommer uden for kommunen såsom Odense, Hårby og Vester Skerninge. Men blandt de seneste der er kommet til er mange bosiddende her i Faaborg by.

      c. Hjemmesiden og Facebook:

Hjemmesiden bliver opdateret en gang imellem. Jeg er nok ikke så flittig med at lægge billeder på hjemmesiden, som jeg har været før, fordi det er nemmere og hurtigere at lægge billeder på Facebook.

Facebooksiden Klintevikingerne var først en offentlig gruppe, men efter opfordring har jeg ændret den til en lukket gruppe. Her kan medlemmer af Klintevikingerne søge om medlemskab, og alle medlemmer er velkomne til lægge billeder ind og skrive lidt om deres oplevelser som vinterbader.

       d. Klinten:

Vi har stadig nogle medlemmer, der bader fra Klinten eller andre steder. To af vores medlemmer ejer hver en ferielejlighed på Klinten, og de har lov til at medbringe et par stykker, når deres lejlighed ikke er udlejet. Men ellers bader de fra stranden.

        e. DBS og SAUNA:

Lokalerne i DBS fungerer fint, og Bente og Ib gør et stort arbejde med at holde lokalerne rene og pæne. De tre klubber deles om at betale Bente de 5200 kr. pr år, som Bente vil gøre det for. Det deles i forholdet 1-3-3.

Selve materialerne til rengøringen og diverse andre ting opgøres ved årsskiftet og beløbet deles ud på de tre klubber efter samme forhold. Vi har i år investeret i en ny støvsuger, et sæt nye badeforhæng og købt enkelte nye nøgler til skabene.

Saunaen fungerer også godt efter isoleringen, og der er næsten altid god varme på den. Det hjælper, at der er flere, der har mulighed for at tænde den hjemmefra.

Der er opsat vejledninger i omklædningsrummene ved saunaen, som fortæller om sms-funktionen. Men det er stadig kun danske mobiltelefoner, der kan bruges.

Med hensyn til brugen af saunaen vil jeg bede jer om at følge de regler, som er opsat dernede. Der er også blevet opsat knagerækker i omklædningsrummene, så man kan hænge sin badekåbe der. Når vi nu er så mange medlemmer kræves det jo, at vi alle sammen bidrager med at holde orden og overholde de få regler, som husrådet har opstillet for at benytte DBS. Våde badesko skal tages med hjem til tørring, der må ikke efterlades badetøj/håndklæder/badekåber i omklædningsrummene. Tørre op efter sig og fjerne evt. hår fra ristene. I øjeblikket er det tilladt at hænge badekåber i rummet ved toilettet, men husrådet har besluttet, at det må ophøre, når ordningen slutter til april. Vi er alt for mange medlemmer til at ordningen kan fortsætte.

 I saunaen bedes man også rette sig efter de regler, som er opsat inde/ude ved saunaen. Der klages over dårlig lugt fra gulvet, så kommunen har lovet at kigge på det. Signe fik som bekendt ikke afsat penge på kommunens budget for 2019 til udvidelsen af saunaen. Men mere om det senere.

Den nye Infoskærm, som oplyser om forskelligt omkring Faaborg, havnebadet og DBS har ikke fungeret hele sommeren. Den blev taget ned i november måned for at blive repareret eller udskiftet.

Trygfonden: Husrådet har to gange ansøgt Trygfonden om at få opsat en hjertestarter, men vi har fået afslag begge gange. Vi søger dog igen.   

       f. Arrangementer:

Generalforsamlingen 2018 blev holdt i DBS

Sommerkaffe i anledning af Det blå Flag blev ligeledes holdt i DBS. Hvor der var så mange, at vi måtte flytte udendørs i det gode vejr.

Julekaffearrangementet blev for anden gang afholdt på cafè Soze

Til arrangementerne har der været omkring 12-22 deltagere.

       g. Indbydelser til vinterbadefestivaler:

Vi får jo i løbet af året mange indbydelser til vinterbadefestivaler og lign. Jeg videresender disse indbydelser og desuden sætter jeg et eksemplar på tavlen i DBS, hvis nogle skulle være interesseret.

 

Referat fra generalforsamling 20.1.2018

 

Til stede: Doris Christensen, Ruth Beck, Kirsten Warburg, Inge Riber, Ove Matras, Bente Kreutz, Ib, Hanne og Flemming Berg, Nina Tholle, Tove Foged, Margit og Leon Dam, Tove Charlotte og Erik Nørkjær, Bent Bylov, Tim Kjærsgård og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Ove Matras

2. Beretning: Se denne nedenfor.

Godkendt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Bilag 1

Det blev nævnt, at der optræder halvårs kontingenter, både til klubben og DBS.(Indmeldelses efter 1.7.)

Der er indtægter for tilbagebetalt e-banking 2016/2017. Klubben slipper for e-banking gebyrer.

Godkendt

4. Indkomne forslag: Saunaregler. Bente Kreutz vil gerne have tydeligere regler for at benytte saunaen: Ingen badekåber i vinduet (pga. brandfare). Sidde på et håndklæde, ikke tømme sko for vand i saunaen. Saltvand slider på træværket. Der laves opslag på dørene. Punktet tages også op husrådsmødet den 29.1., hvor kommunen også bliver spurgt om rengøringen af saunaen kan overtages af kommunens folk. Mulighed for opsætning af brandslukker undersøges.

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2019: 100 kr.

Godkendt

6. Fremlæggelse af budget 2018: Bilag 2

Der kalkuleres med 60 medlemmer, hvoraf 50 i DBS. Rengøring og udgifter hertil fordeles mellem de tre klubber i DBS efter medlemstal.

Godkendt

7. Valg af et bestyrelsesmedlem:

Doris Christensen genvalgt.

Valg af en suppleant: Kirsten Warburg blev genvalgt.

Valg af en revisor: I stedet for Flemming Jakobsen blev Kurt Rud Larsen valgt.

 

8. Eventuelt: Kirsten Warburg nævnte muligheden for at klubberne kan få et kursus i brug af hjertestarter igennem Hjerteforeningen. Der vil blive arbejdet videre med det, da husrådet i DBS også er i gang med at anskaffe en hjertestarter til Havnebadet. Der blev nænt at bænkene i saunaen sidder løse, at vandet i bruserne er lidt for varmt og døren til saunaen i damesiden ikke kan åbnes.         

Generalforsamling 20.1.2018

Beretning 2017:   

a.      Medlemsantal i år 2017: 53 medlemmer i alt, (45 i DBS, 8 på Klinten)

Antallet i alt er det samme som sidste år, men der er lidt flere medlemmer af DBS. Mistede 5 medlemmer, da aftalen med Klinten forsvandt. Desuden forsvandt ca. 10 medlemmer fra Kaleko, da det blev vedtaget at hver af de tre klubber indbetaler til rengøringen. Så der er kommet 15 nye medlemmer til i løbet af 2017 (Bl.a. Margit og Leo Dam, som er med her i dag. – Velkommen til), Vi har allerede fået tre nye medlemmer her i 2018. Mistet et medlem Ebbe Riber, som har været med fra klubbens begyndelse.

        b. Nyt om klubben:

Klubben vokser som I kan se af tallene støt og roligt, og vi har medlemmer både her fra byen, fra de omkringliggende landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, nyt er at Broby og Ringe er blevet repræsenteret, og et par enkelte kommer uden for kommunen såsom Odense, Hårby og Svendborg.

      c. Hjemmesiden og Facebook:

Hjemmesiden bliver opdateret en gang imellem. Jeg er nok ikke så flittig med at lægge billeder på hjemmesiden, som jeg har været før, fordi det er nemmere og hurtigere at lægge billeder på Facebook.

Jeg lavede først en Facebook-side, ved navn Klintevikingerne, men her var det kun mig, der kunne lægge opslag på, så jeg har ændret den til en offentlig gruppe med samme navn, hvor alle kan søge om medlemskab. Her er alle velkomne til lægge billeder ind og skrive lidt om deres oplevelser som vinterbader.

       d. Klinten:

Vi har stadig nogle (8) medlemmer, der bader fra Klinten. To af vores medlemmer ejer hver en ferielejlighed på Klinten, og de har lov til at medbringe et par stykker, når deres lejlighed ikke er udlejet. Men ellers bader de fra stranden. Der arbejdes stadig på igen at få lov til have nogle få medlemmer som medlemmer der.

        e. DBS og SAUNA:

Lokalerne i DBS fungerer fint, og Bente og Ib gør et stort arbejde med at holde lokalerne rene og pæne. De tre klubber deles om at betale Bente de 5200 kr. pr år, som Bente vil gøre det for. Det deles i forholdet 1-3-3.

Selve materialerne til rengøringen og diverse andre ting opgøres ved årsskiftet og beløbet deles ud på de tre klubber efter samme forhold.

Saunaen fungerer også godt efter isoleringen, skal dog tændes en del gange for at komme op på 70-80 grader.

Desuden skal der opsættes vejledninger i omklædningsrummene ved saunaen om sms-funktionen.

Med hensyn til brugen af saunaen vil jeg bede jer om at følge de regler, som er opsat dernede. Der er også blevet opsat knagerækker i omklædningsrummene, så man kan hænge sin badekåbe der.

Jeg har fået oplysning om, at et medlem fra en af de andre klubber medbringer en 6-7 kollegaer (ikke medlemmer) og optager saunaen et par timer hver onsdag. Det er noget jeg vil tage op et husrådsmøde, men da saunaen er offentlig, er der ikke så meget at gøre. Man skal selvfølgelig have lov til at medtage en gæst i ny og næ, men ikke så massivt.

Der kommet en ny Infoskærm op, som oplyser om forskelligt omkring Faaborg, havnebadet og DBS. Der mangler dog en del om klubberne og brugen af sauna. Men det bliver efterhånden lagt på.

Trygfonden: På husrådsmøderne snakker vi i øjeblikket om muligheden for at få opsat en hjertestarter fra Trygfonden, men det koster noget. Opsætning af varmeskab, udgift til opvarmning, udskiftning af batteri og elektroder.

         f. Arrangementer:

Generalforsamlingen 2017 blev holdt i DBS

Sommerkaffe i anledning af Det blå Flag blev ligeledes holdt i DBS.

Julekaffearrangementet blev afholdt på cafè Soze

Til arrangementerne har der været omkring 12-17 deltagere.

Bestyrelsen har besluttet, at klubben i indeværende år vil betale de to faste arrangementer (Sommer og jul). Vi behøver ikke et så stort overskud.

Her ud over holdes der jævnligt små kaffearrangementer i DBS og ligeledes på Klinten.

       g. Indbydelser til vinterbadefestivaler:

Vi får jo i løbet af året mange indbydelser til vinterbadefestivaler og lign. Jeg videresender disse indbydelser og desuden sætter jeg et eksemplar på tavlen i DBS, hvis nogle skulle være interesseret. 

 

 

   Dagsorden til KLINTEVIKINGERNES`s generalforsamling 

​den 20. januar 2018

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

                           2. Formandens beretning + godkendelse

                           3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2017 + godkendelse

                               (Se bilag 1)

                           4. Indkomne forslag   

                                Saunaregler (Bente Kreutz)                     

                           5. Fastlæggelse af kontingent for 2019                             

                           6. Fremlæggelse af budget 2017 + godkendelse (Se bilag 2)                             

                           7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem:

                                På valg er Doris Christensen

                                (Lene Sørensen og Ruth Bech er på valg i 2019)                                

                                Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:

                                 På valg er: Kirsten Warburg

                                Valg af 1 revisor:

                                 På valg er: Flemming Jakobsen (ønsker ikke genvalg)                                                         

                           8. Eventuelt

 

Evt. forslag til dagsordenen og tilmelding skal ske til mail@klintevikingerne.dk senest mandag den 15.01.18                                                          

                                                                                      

Referat fra generalforsamlingen den 28.1.2017

Til stede: Doris Christensen, Ruth Beck, Kirsten Warburg, Inge Riber, Astrid Bjørnø, Bente Olsen, Ove Matras, Hans Fusager, Bente Kreutz, Ninni Sparrewath og Lene Sørensen.

1. Valg af dirigent: Inge Riber

2. Beretning:

     a.  Medlemsantal i år 2016: 53 medlemmer i alt, (38 i DBS, 15 på Klinten og 3  fra stranden.) 10 medlemmer fra Kaleko har betalt Kontingent (rengøring) 3 er medlemmer både i DBS og Klinten. 

Så der er kommet 13 nye medlemmer siden sidste år, og der er allerede kommet  nye her i år.

Med hensyn til Kalekomedlemmerne, der betalte kontingent til Klintevikingerne for at bidrage til rengøringen, er det på husrådsmødet besluttet, at hver af de tre klubber indbetaler til rengøringen.                

b. Nyt om klubben:

Klubben vokser støt og roligt, og der er medlemmer både her fra byen, fra de omkringliggende landsbyer, og et par enkelte helt fra Odense og Hårby.

      c. Hjemmesiden og Facebook:

Hjemmesiden bliver opdateret en gang imellem. Der er også lavet en Facebook gruppe, som hedder Klintevikingerne. Her kan alle lægge billeder ind og skrive lidt om deres oplevelser som vinterbader. En god idè at følge den.

       d. Klinten:

Først på året fik klubben besked fra formanden for Ejerforeningen Klinten om, at de opsagde aftalen med Klintevikingerne. Nøglerne blev inddraget, og depositum blev udbetalt.

Bestyrelsen og Bent Bylov har i et brev bedt Klintens bestyrelse om at tage det op til ny overvejelse, da begrundelsen til opsigelsen er lidt tynd. Blev dog afvist igen.

Poul Erik Petersen og Bent Bylov, som hver har en lejlighed må tage 4 gæster med, når de selv er der.

Trappen og kasserne som blev sat op sidste år fungerer fint, og tilgangen til broen er også blevet fin efter den seneste renovering.

        e. DBS:

Lokalerne i DBS fungerer også fint, og efter at Bente har overtaget rengøringen er der altid pænt og rent. Som tidligere nævnt deles de tre klubber om at betale Bente de 5200 kr. pr år, som hun og hendes mand vil gøre det for.

Selve materialerne til rengøringen og diverse andre ting opgøres ved årsskiftet og beløbet deles ud på de tre klubber.

Desværre har forholdene ved selve havnebadet været ramt af forskellige uheld. Trapperne har ikke kunnet holde til vejr og vind, så de er i en meget dårlig tilstand.

Saunaovnen har været nedtaget på grund af oversvømmelse under stormfloden forleden. Saunaen bliver renoveret i ugerne 8-9-10. Der bliver lagt varme i gulvet, så der altid er ca. 18 grader. Dørene bliver udskiftet og isoleret.

SMS-tjenesten er af og til ude af drift, da netforbindelsen er dårlig, men der arbejdes på at forbedre den.

Info skærm: Der er blevet fundet en ny mere stabil infoskærm, som bliver placeret udendørs.

Kommunen arbejder i øjeblikket med planer for det grønne område, og i den forbindelse bliver der indtænkt placering af cykelstativer. Legetøjet er nu blevet ændret, så der bruges havvand i stedet. Pumpen bliver installeret til badestart.

Der bliver sat nyt lyddæmpende loft op i opholdsrummet i DBS.

       f. Arrangementer:

Generalforsamlingen 2016 blev holdt i DBS

Sommerkaffe i anledning af Det blå Flag blev ligeledes holdt i DBS.

Julekaffearrangementet blev afholdt i Klintens Restaurant.

Til arrangementerne har der været omkring 17-18 deltagere.

(Til næste år bliver der afsat penge til, at klubben også betaler julekaffen.)

Her ud over holdes der jævnligt små kaffearrangementer i DBS og ligeledes på Klinten.

       g. Indbydelser:

Der kommer i løbet af året mange indbydelser til vinterbadefestivaler og lign. De videresendes til medlemmerne, og desuden sættes et eksemplar på tavlen i DBS.

Godkendt

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Bilag 1

Det blev nævnt, at der optræder halvårs kontingenter, både til klubben og DBS.(Indmeldelses efter 1.7.)

Stort beløb til gebyrer (e-banking), efter at kontoen er blevet en erhvervskonto. Der er blevet refunderet 150 kr. for 2016, og klubben slipper for e-banking gebyrer.

Godkendt

4. Indkomne forslag: Ingen

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2018: 100 kr.

 

6. Fremlæggelse af budget 2017: Bilag 2

Mangler tal på gebyrer og evt. renter, som pludselig optrådte efter omlægning til erhvervskonto.

Godkendt

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Lene Sørensen genvalgt.

I stedet for Poul Erik Petersen blev Ruth Beck valgt.

Valg af en suppleant: Kirsten Warburg blev genvalgt.

Valg af en revisor: Flemming Jakobseb blev genvalgt.

 

8. Eventuelt:

Saunaen for lille. Der blev foreslået: At udvide med det ene omklædningsrum/Opsætning af en bredere vinduesbænk/Indkøb af to træskamler til at medtage fra DBS. (Ønsket overgives til Kommunen, klubben køber to træskamler.)

 

Ingen varme i rummet med badekåber. (Tages op med Kommunen på næste husrådsmøde.)

 

Badeskoene på sko-reolerne giver en grim lugt i DBS. Sko-reolerne er egentlig  beregnet til udendørsskoene.

Der gives besked til medlemmer, at badeskoene skal tages med hjem til tørre. 

 

Dagsorden til generalforsamling lørdag den 28.01.2017

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

                           2. Formandens beretning + godkendelse

                           3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2016 + godkendelse

                               (Se bilag 1)

                           4. Indkomne forslag                          

                           5. Fastlæggelse af kontingent for 2018                             

                           6. Fremlæggelse af budget 2016 + godkendelse (Se bilag 2)                             

                           7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

                                På valg er Lene Sørensen og Poul Erik Pedersen

                                (Doris Christensen er på valg 2018)                                

                                Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:

                                 På valg er: Kirsten Warburg

                                Valg af 1 revisor:

                                 På valg er: Flemming Jakobsen                                                          

                           8. Eventuelt

 

Bilag 1

 

Driftsregnskab                

 

1/1 - 31/12 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

Udgifter

Kontingenter

 

4.610,00

 

EDB omkostninger

 

 

1.080,00

Klinten

 

 

11.760,00

11.760,00

Arrangementer

 

 

1.634,40

Gebyrer

 

 

 

165,00

Det Blå Støttepunkt

 

12.500,00

8.400,00

Rengøring DBS

 

800,00

800,00

Materialer DBS

 

 

1.667,45

Armbånd

 

 

320,00

373,13

Depositum nøgle

 

500,00

500,00

Andres brug af DBS

 

150,00

 

Forudbetalt Kontingent 2017

1.200,00

 

Julekaffe

 

 

2.000,00

2.000,00

Gave

 

 

 

155,00

Renter

 

 

28,01

 

Indtægter i alt

 

33.868,01

 

Udgifter i alt

 

 

28.534,98

Årets resultat

 

5.333,03

 

 

 

 

 

 

Status                    1/1 - 31/12 2016

Aktiver pr. 31. december 2015

 

12.378,17

Årets resultat

 

 

5.333,03

Skyldige omkostninger

9.600,00

 

Aktiver pr. 31 december 2016

17.711,20

 

Balance

 

 

17.711,20

17.711,20

 

Dagsorden til generalforsamling lørdag den 30.01.2016

 

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

                           2. Formandens beretning + godkendelse

                           3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2015 + godkendelse

                               (Se bilag 1)

                           4. Indkomne forslag                          

                           5. Fastlæggelse af kontingent                               

                           6. Fremlæggelse af budget 2016 + godkendelse (Se bilag 2)                             

                           7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem:

                                På valg er: Ove Matras

                                (Lene Sørensen og Poul Erik Pedersen er på valg 2017)                                

                                Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:

                                 På valg er: Kirsten Warburg

                                Valg af 1 revisor:

                                 På valg er: Flemming Jakobsen                                                          

                           8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 30.01.2016

Til stede var: Kirsten, Ebbe, Inge, Lene, Ove, Doris Kurt, Tim og Bente

 1. Valg af dirigent: Inge blev valgt.
 2. Beretning:    a.  Medlemsantal i år 2015: 40 i alt, 29 i DBS og 12 på Klinten.

                         Nye kommet til: Antonio Nunes, Vivi Madsen,    

                         Rikke Iversen, Hanne Krogh Jensen, Astrid Bjørnø, Anne Kyhn.

                         Her i 2016 Tim Kjærsgård.

                         Desuden er 6 fra henholdsvis Kaleko- og Kajakklubben meldt sig

                         ind for at bidrage til rengøringsordningen.

                     b. Nyt om klubben: Hanne har tegnet klubbens logo, og Bent har

                         sørget for at det er blevet trykt, så det kan bruges til brevpapir, og 

                         der er lavet to store klistermærker til opsætning på DBS og ved

                         Klinten. Har dog ikke fået lov endnu. Bent har også tegnet de nye

                         trapper ved Klinten, sørget for at få tilbud på udarbejdelsen, og så

                         har han fået overtalt via en politiker til, at det var Kommunen, der

                         betalte for det hele.      

                         Der er også kommet Det Blå Flag ved Havnebadet. Bliver taget

                         Ned ved eventuel dårlig vandkvalitet. Der bliver også oplyst om

                         det på infotavlen.

                          Bente Kreutz har doneret fine krus med vikinger på + lidt flere

                         snapseglas. Og selvfølgelig har hun lavet en Klintevikingedram.

                         Desuden er Bente (og Ib) blevet vores frivillige rengøringsdame.                                                                                          

                         Der drikkes kaffe m.m. en til to gange om ugen, hvor man skiftes

                         til at tage brød, ost og marmelade med. Der er altid kaffe i skabet.

                         Takker alle som hen ad vejen bidrager.

                         Klubben har haft besøg af Fyens Stiftiende 7.1.

                         22.1. blev Klintevikingerne igen fotograferet af Real Danias 

                         Fotograf.

                         Den 27.1. blev der lavet en video af Kommunen til brug for

                         Politikerne, til hjemmesiden og Facebook.       

                      c. DBS: Rengøringsordning med Bente. Kontingentfri, men i slut-

                          ningen af året skal hun have 100 kr. pr. uge. Gør rent søndag

                          eller mandag aften.           

                          Bademåtter hænges til tørre inden, så det bliver nemmere at gøre

                          rent.

                          Saunaen har kortsluttet strømmen et par gange, ingen vand.

                          Damedøren er svær at lukke. Der bliver gjort noget ved den.

                          Kan tænde for saunaen hjemmefra med mobil.

                          Hvis I en morgen kommer ud for, at yderdørene til saunaen er låst                        

                         ligger der en nøgle i skabet.

                         Vi har husrådsmøder i DBS ca. hver anden måned. Referat herfra                                                           

                         på tavlen i køkkenet.

                     d. Klinten: Kommunen har opsat tre nye, skrå metaltrapper med

                         gelænder. Det er jo igen tilladt at bruge faciliteterne hele året.

                         Muligvis får vi lov til at opsætte Klintevikingernes logo.          

                         Har endnu ikke hørt fra Ejerforeningen Klinten.   

                      e. Arrangementer:

                         Generalforsamlingen 2014, som blev holdt i DBS.

                         Sommerkaffe i anledning af Det Blå Flag i DBS den 23.6                    

                         Sommerkaffe på Klinten den 3.7.

                         Julebrunch  den 28.11., som foregik på Klinten.

                         f. Indbydelser:

                           Skagen Vinterbadefestival, Julebadedag i Nr. Vorup, Vinter-

                           Badefestival i Søndervig, Vinterbadefestival Hirtshals, Svømme

                           25 m i koldt vand. Jels Vinterbadefestival, Gys og gru i Tids-

                           vildeleje. Svømning i koldt vandt i Sibirien, Event i Tyrkiet o.s.v.

                          g. Hjemmeside: Mangler der oplysninger, eller er der noget, der

                           skal rettes, sig til. Lægger af og til nye billeder ind. Beretning godkendt.

 1. Regnskab: Se dette – Bilag 1. Der optræder et skyldigt beløb på 8400 kr.

                         Kontingent for DBS 2015 til Kommunen.

                         Årets resultat blev kun på 391 kr., da vi ikke havde pris på logo

                         Med i budget. Desuden er der indkøbt 10 blå armbånd. Regnskab godkendt.

 1. Budget 2016: Se dette – Bilag 2. Regner med 41 medlemmer i alt, ca. 30 i 

                            DBS, 9 på Klinten og 2 fra stranden på Klinten. Budget godkendt.

 1. Indkomne forslag: Ingen
 2. Fastlæggelse af Kontingent: 100 kr. til klubben (forslag 100 kr.) Blev godkendt

                                                      1000 kr. til Klinten pr. år

                                                      500 kr. DBS pr. år, hvoraf 100 kr. til reng. m.m.

7. Valg af bestyrelse: Ove er på valg. Doris Christensen blev valgt

                                     (Lene og Poul Erik på valg i 2017)                              

                  Suppleant: Kirsten Warburg på valg. Kirsten fortsætter.

                  Revisor: Flemming Jakobsen blev genvalgt.

 1. Eventuelt: Der blev talt lidt om evt. at lave en udflugt til en af de andre fynske vinterbadeklubber engang til foråret. Desuden blev det nævnt, at det kunne være en ide at lave enten et nytårs- eller kyndelmisse event ved Klinten.          

 

Dagsorden til generalforsamling 31. januar 2015

DAGSORDEN:     1. Valg af dirigent

                           2. Formandens beretning + godkendelse

                           3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2014 + godkendelse

                           4. Indkomne forslag

                           5. Fremlæggelse af ændringsforslag til vedtægter + godkendelse

                               (Se hjemmesiden)

                           6. Fastlæggelse af kontingent for 2015                              

                           7. Fremlæggelse af budget 2015 + godkendelse                              

                           8. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant (Forslag: Genvalg)                                                            9. Eventuelt

 

Referat fra generalforsamlingen i Klintevikingerne

Den 31. januar 2015

Til stede var 13 medlemmer: Inge, Ebbe, Tove, Hanne, Flemming, Bent, Ruth, Flemming, Bente, Doris, Ove, Poul Erik og Lene.

 1. Valg af dirigent: Inge Riber
 2. Beretning: Den blev godkendt.
 3. Regnskab: Se dette. Godkendt
 4. Indkomne forslag: Medlemslister på hjemmesiden. Der var overvejende positiv stemning for forslaget. Nogle mente dog, at den kun skulle være tilgængelig for medlemmer. Enighed om at lægge medlemslister på Klinten og DBS`s -medlemmer med telefonnumre og mailadresser på hjemmesiden. Det skal pointeres for medlemmerne, at de kan fravælge at blive opført på listerne. Skal foreningen have et logo? Hanne vil tegne et udkast til logo. Bent vil forhøre en bekendt, om han vil lave det. Forhøre om evt. pris.
 5. Ændringsforslag til vedtægter: Der blev lavet en yderligere ændring, idet bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 2 år ad gangen i stedet for 1 år ad gangen. 2 er på valg i lige år og 1 i ulige år. Det skulle være for at undgå, at alle tre går samtidig.
 6. Fastlæggelse af Kontingent: Følgende forslag blev vedtaget:                                                                                         100 kr. til klubben

                                                      500 kr. til Klinten pr. halvår

                                                      500 kr. til DBS pr. år, hvoraf 100 kr. går til

                                                      driften af DBS: Rengøring, toiletpapir m.m.                                               

7. Fremlæggelse af budget 2015: Godkendt

8. Valg af bestyrelse: Genvalg af de tre p.t. siddende: Lene Sørensen, Ove Matras og Poul Erik Petersen. Ove og Poul Erik er på valg i år 2016 og Lene er på valg i år 2017.

    Suppleant: Genvalg af Kirsten Warburg.

    Revisor: Genvalg af Flemming Jacobsen.

    Bente vil gerne hjælpe bestyrelsen med rengøring.

 1. Eventuelt: Poul Erik nævnte, at hvis man til kommende arrangementer bliver flere end de 12-14 stykker, som DBS kan rumme, kunne man forlægge arrangementerne til Klintens Restaurant, hvor man så i givet fald har selvbetaling til en del af arrangementet. Bortset fra generalforsamlingen, som skal være gratis for medlemmerne. Men der kan bookes gratis lokale på Kommunens hjemmeside, f.eks. Det gamle Bibliotek. Positiv stemning for forslaget.

Bente Kreutz kom med et tilbud om at forestå rengøringen af DBS en gang ugentlig helt alene, når den næste rengøringsplan træder i kraft. Det ville i givet fald blive på en bestemt ugedag. Hun vil gøre det gratis, indtil hun fylder 65 år for derefter at tage 100 kr. pr. gang. Det skal tages op med de to andre klubber.

Jeg sætter et punkt på dagsordenen på næste ”Husmøde” med de andre klubber. Det finder sted den 9. marts kl. 9.30.  

Ruth forhørte sig, om det ikke kunne blive muligt igen ved dårligt vejr i sommerperioden (15.4. til 1. oktober) at benytte omklædning og sauna på Klinten. Bent lovede at forhøre sig på Klinten Ejerforenings generalforsamling.

Der blev nævnt, at vi burde betale kontingentet til klubben inden generalforsamlingen, så vi i givet fald har stemmeret. Lene forsøger at huske det.

Flemming forhørte sig om betaling af kontingent. Det skal ske via klubbens konto. Der bliver sendt besked ud til samtlige medlemmer med seneste indbetalingsdato.                          LS

 

Referat fra generalforsamlingen i Klintevikingerne

Den 28. januar 2014

 

12 medlemmer var mødt til generalforsamlingen.

 

 1. Dirigent: Bent Bylov
 2. Formandens beretning - Der blev orienteret om følgende:

Klintestrandens renovering: I den anledning besøg af en journalist fra FAA

I maj-juni blev der badet fra stranden eller Prisholms bro.

Klubben var inviteret til indvielse den 5. juni, hvor der blev holdt taler og efterfølgende kaffe på terrassen.

Fællesarrangementer: Pæn deltagelse til de tre årlige sammenkomster.

Havnebadet: Klubben var inviteret til det første spadestik til det kommende

Havnebad – Det Blå Støttepunkt den 10.04.13. Man regner med, at det står       færdigt 01.04.14.

Folkeoplysningsforeningsmøde: Politikere + repræsentanter fra alle klubber og foreninger i FMK var til møde. Klubberne/foreningerne redegjorde for deres aktuelle forhold + deres fremtidsplaner.

Invitationer i årets løb: Rold Skov – Søens Folk, Skagen vinterbadefestival, Dåb i Valkyrien – Køge, Vinterbadeevent i Hirtshals, VM i svømning i koldt vand i Finland. Ingen i klubben havde deltaget.

Medlemmer: 5 nye medlemmer var kommet til. Pia og Agnes fra Priorensgade, Hanne og Flemming fra Lindevej og Inge Kielmann fra Østerbrogade. 1 medlem har udmeldt sig, og to medlemmer er blevet ”glemt” Marie og Niels fra Diernæs, men er med igen.

Interesse for vinterbadning: Flere henvendelser om at komme og prøve vinterbadning. Nogle medlemmer fra Vinterbadeklubben Valkyrien i Køge vil komme på besøg på Klinten til april.

Førstehjælpskursus: FMK har tilbudt førstehjælpskursus til 2 medlemmer i foreningen. Ove og Lene har taget imod tilbuddet. Det foregår den 22.03.14.

Ansøgning om støtte til modernisering af lokale aktivitetscentre: FMK har afsat 1.700.000 kr. til ovennævnte. Vi påtænker at søge om en temperaturmåler vand/luft, og evt. om en mere permanent håndklædekasse.

Hjemmesiden: Ny mere moderne hjemmeside i 2015.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab: Det blev godkendt.

     4. Orientering om Havnebadet: Der var udtryk for stor skepsis. Medlemmerne       

      mente ikke, at vi på nuværende tidspunkt kan tage stilling til, om vi skal benytte            

      os af Det Blå Støttepunkt, da vi ikke ved, hvad udgifterne løber op i. Der skal

      sættes en max beløbsbetaling for klubben, før vi kan tage stilling.

 

     Der var utilfredshed med, at der ikke var brusere, hverken inde eller ude ved

     Saunabygningen. Man mente, at man i stedet for at bruge en masse penge på

     moderne teknologi (elektronisk online adgangskontrol) hellere skulle ansætte 2-3  

     mænd i ”nyttejobs” til opsyn. Desuden var der modstand mod, at klubberne selv

     skal stå for ansvar og rengøring, da lokalerne skal kunne benyttes af gæster.

5. Fastlæggelse af kontingent 2014: Det blev igen fastsat til 100 kr. Der var enighed om, at man kan bibeholde ordningen med Klinten, også selv om nogle medlemmer på et tidspunkt får en acceptabel aftale om Det Blå Støttepunkt. I så fald skal deres kontingent tages op til revision.

6. Fremlæggelse af budget 2014: Til budgettet blev tilføjet 900 kr. til ny hjemmeside. Blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant: Alle blev genvalgt.

     8. Eventuelt: Bent Bylov havde forslag med fra Danland om, at de vil lave et       

      tilbud til andre vinterbadeklubber i DK, på et ophold på Klinten, hvor

     Klintevikingerne kunne mødes med dem til morgenbad og evt. efterfølgende

     spisning om aftenen. Det blev godt modtaget.                                                LS